Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna behandlar hållbarheten hos EU-ländernas offentliga ekonomier

Finansministeriet
8.2.2013 11.00
Pressmeddelande -

Eurogruppen och Ekofinrådet sammanträder i Bryssel den 11 och 12 februari 2013. Man behandlar bl.a. kommissionens årliga tillväxtutredning samt rapporten om hållbarheten hos medlemsländernas offentliga ekonomi. Finansminister Jutta Urpilainen representerar Finland vid mötet.    

På måndagen ska eurogruppen behandla det ekonomiska läget, lägesöversikten över Cypern och Grekland samt Europeiska stabiliseringsmekanismens (ESM) direkta kapitaliseringsinstrument.

På tisdagen ska Ekofinrådet behandla kommissionens hållbarhetsrapport från 2012. Finansministrarna noterar medlemsländernas betydande strukturella reformer. Flera länder står emellertid fortfarande inför stora utmaningar.

För vissa medlemsländer består den primära utmaningen i att stabilisera finanspolitiken på kort och medellång sikt samt i att tygla den offentliga skuldsattheten. Behovet av täckande och tillräckliga pensions-, hälsovårds- och långvårdssystemreformer poängteras. Slutledningarna stödjer finska regeringens strävan om att vända skuldspiralen och Finland kan godkänna dem.

Finansministrarna godkänner slutledningarna om kommissionens årliga tillväxtutredning. Utredningen har behandlats av flera rådsuppställningar, inklusive de två föregående Ekofinråden. Slutledningarna stödjer riktlinjerna i kommissionens tillväxtutredning och Finland kan godkänna dem.

Slutledningsutkastet är tämligen täckande och det berör finanspolitik, finansmarknaderna samt faktorer som hänför sig till tillväxt och konkurrenskraft. I slutledningarna betonas genomföringen av reformer som har ett samband med finanspolitisk koordinering (sixpack, finanspolitiskt fördrag) samt förbindelsen till tillväxt- och stabilitetspakten.

En viktig fråga för finansieringssektorn är framför allt återbäringen av finansieringen åt små och medelstora företag. Arbetsmarknaderna bör göras mera dynamiska och flexibla. Återhämtningen borde riktas speciellt mot unga så att sysselsättning och socialt skydd utvecklas.

Kommissionens berättelse om varningsmekanismen vid makroekonomiska obalanser 2013 ska också tas upp vid Ekofinrådet. Enligt kommissionens bedömning kan 14 EU-länder, inklusive Finland, ha ett för stort underskott, eller hotas av det. Kommissionens djupgående utredningar över dessa länder kommer att ges ut i mars. I slutledningarna bes kommissionen presentera bevisen som ligger till grund för de djupgående utredningarna. Finland kan godkänna slutledningarna.

Finansministrarna ska behandla riktlinjerna i budgeten för 2014. I slutledningsutkastet fästs uppmärksamhet vid upprätthållandet av budgetdisciplin på samtliga nivåer samt vid medlemsländernas behov av att minska på underskotten och skulderna. Slutledningarna motsvarar till stora delar Finlands uppfattning och de kan godkännas.

Finansministrarna har för avsikt att rekommendera att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomföringen av budgeten för 2011. Finland kan godkänna den föreslagna rekommendationen, men fäster uppmärksamhet vid att den totala felnivån inom betalningarna har stigit redan två år i rad.

EU:s finansministrar förbereder sig även för det kommande G20-mötet. Finansministrarna och centralbanksdirektörerna möts den 15-16februari i Moskva. Huvudtemana är de aktuella riskerna inom världsekonomin, G20-tillväxtramen, finansieringen av investeringar, IMF:s kvot- och kvotmodellreform samt förstärkningen av IMF:s tillsynsramverk, statsskulden och skuldtåligheten, de regionala finansieringsarrangemangen samt finansmarknadsregleringen.

Ytterligare information: Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 673 6818

Jutta Urpilainen
EU