Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna överlägger om banktillsyn och finanspolitisk koordinering

Finansministeriet 30.11.2012 9.30
Pressmeddelande -

Eurogruppen och Ekofinrådet sammanträder i Bryssel den 3 och 4 december 2012. Finansminister Jutta Urpilainen representerar Finland vid mötena. På måndagen kommer eurogruppen att diskutera Greklands och Portugals anpassningsprogram samt läget i Cypern.

Vid tisdagens Ekofinråd ska man behandla förstärkandet av den finanspolitiska koordineringen. Temat har tagits upp under höstens gång med Europaparlamentet som föreslagit flera ändringar till förordningen. Målet är att slutföra behandlingen under innevarande år. Finland har förbundit sig till den enighet som rådet redan uppnått i fråga om dessa två förordningar.

EU:s gemensamma banktillsyn

Rådet ska diskutera två förordningar som gäller EU:s gemensamma banktillsynsmekanism. Finland har försökt främja de målsättningar som ingår i slutledningarna från Europeiska rådet i oktober 2012, dvs. 1) åtskiljandet av ECB:s tillsynsuppgifter och finanspolitiska uppgifter och 2) lämlika möjligheter för länder som befinner sig utanför euroområdet att delta i den gemensamma tillsynsmekanismen.

Till de viktigaste öppna frågorna hör arbetsfördelningen mellan ECB och de nationella myndigheterna samt voteringsreglerna inom Europeiska bankmyndigheten EBA. Finland anser att banktillsynsförhandlingarna framskridit väl i fråga om flera öppna ärenden, och Finland kan godkänna ordförandens kompromissförslag.

Finansministrarna eftersträvar också enighet i fråga om direktivet och förordningen som gäller kreditinstituts soliditets- och likviditetskrav (CRD IV), genom vilket man sätter i kraft bankernas internationella soliditets- och likviditetsreform (Basel III). Finland påskyndar godkännandet av direktivet.

Skattefrågor

Vid förhandlingarna presenteras en lägesöversikt över det föreslagna finansmarknadsskattedirektiv som flyttas till så kallat närmare samarbete inom en mindre grupp. Elva medlemsländer (Belgien, Spanien, Italien, Österrike, Grekland, Portugal, Frankrike, Tyskland, Slovakien, Slovenien och Estland) önskar delta i detta samarbete, och de verkar ha en tillräcklig kvalificerad majoritet för att projektet ska godkännas.

Ett beslut om samarbetet kan emellertid fattas först efter att Europarlamentet gett sitt samtycke.

Finansministrarna ges en överblick över det aktuella läget med energiskattedirektivet. Direktivförslaget som gäller förfarandet vid s.k. snabba insatser inom mervärdesbeskattningen ska också diskuteras. Det föreslås att medlemsländerna ska kunna vidta omedelbara åtgärder vid noggrant specificerade, akuta och omfattande bedrägerifall. Finland understöder direktivförslaget och tillämpningen av kvalificerade majoritetsbeslut vid beslutandet om det. Ministrarna får dessutom en rapport från gruppen som behandlar skadlig skattekonkurrens inom företagsbeskattningen.

Ekofinrådet har för avsikt att lämna två rapporter till Europeiska rådet. Den ena häller framstegen med bekämpningen av skattebedrägeri och skattekringgående, och den andra framstegen med diskussionerna om koordinering av praktiska skattepolicy. Finland kan godkänna rapporterna.

Utvecklandet av EMU

Rådet ska diskutera utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen (EMU) som tas upp vid nästa Europeiska råd. I rapporten som lagts framav fyra EU-ledare (Europeiska rådets permanenta ordförande samt kommissionens, eurogruppens och ECB:s ordföranden) bör utvecklandet av EMU baserar sig på fyra pelare, dvs. bankunionen, finansunionen, finanspolitiska koordineringen och den demokratiska acceptabiliteten. Finland betraktar initiativet till att utveckla EMU som viktigt. Samtidigt bör man dock inse att det är fråga om en mycket långsiktig process.  

Komissionen rapporterar åt finansministrarna om varningssystemet för makroekonomiska obalanser.

Ekofinrådet ska dessutom utväxla åsikter om kommissionens tillväxtutredning som inleder den europeiska styrperioden 2013. Tillväxtutredningen beskriver utvecklingen inom makroekonomin och sysselsättningen.

Europeiska revisionsdomstolen presenterar sin årsrapport om verkställandet av EU-budgeten under budgetår 2011 till Ekofinrådet.

Under rådslunchen ska centralbanksdirektören Erkki Liikanen presentera rapporten om det strukturella reformerandet av EU:s banksektor.

Ytterligare information: Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 673 6818

Jutta Urpilainen
EU