Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finanspolitiska koordineringen tas upp vid finansministermötet i Bryssel

Finansministeriet 1.3.2013 10.08
Pressmeddelande -

Eurogruppen och Ekofinrådet sammanträder i Bryssel den 4-5 mars 2013. Temana är bl.a. finanspolitiska koordineringen och riktlinjerna från Europeiska rådet i december. Finansminister Jutta Urpilainen representerar Finland vid mötet.

Eurogruppen som sammanträder på måndagen ska behandla det ekonomiska läget i euroområdet, lägesöversikterna om Cypern och Grekland, mellanutvärderingen av Spaniens bankstödsprogram, granskningen av anpassningsprogrammen för Irland och Portugal, Europeiska stabiliseringsmekanismens (ESM) direkta bankkapitaliseringsinstrument samt förberedelserna inför vårens Europeiska råd och eurotoppmötet.

Vid tisdagens Ekofinråd diskuteras åtgärderna och tidtabellen som utstakades av Europeiska rådet i december, hur man ska trygga tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen i EU och speciellt euroområdet. Ministrarna fokuserar denna gång speciellt på koordineringen av de nationella reformerna.

Finland anser att man inom den finanspolitiska koordineringen främst borde betona goda förfaranden och erfarenheter, och förstärka den multilaterala uppföljningen. De reformer som möjligen koordineras ska ha gränsöverskridande konsekvenser, och de ska vara tidsmässigt förenliga med den europeiska styrperioden.

Finansministrarna ska även behandla kvalitetsfrågor som gäller de offentliga utgifterna. I slutledningsutkastet föreslås att kvaliteten hos hälsovården görs till ett centralt utvärderingsobjekt, och dessutom rekommenderar man bl.a. effektivisering av budgetprocesserna. Finland understöder alla åtgärder och program som syftar till att främja effektiv och verkningsfull användning av offentliga resurser.   

Dessutom presenteras en lägesöversikt över förstärkningen av den finanspolitiska koordineringen (s.k. Two pack). Den viktigaste åtgärd som överenskommits mellan Europaparlamentet och kommissionen är inrättandet av en utomstående arbetsgrupp som ska utreda nyttorna, riskerna och kraven med samt hindren för skuldupplösningsfonden och eurobills, dvs. för euroområdet gemensamma kortfristiga obligationer. Rådet ska även granska den nyligen uppnådda enigheten med Europaparlamentet om soliditetsdirektivet.

Bekämpning av momsbedrägerier

Ekofinrådet har för avsikt att komma överens om riktlinjerna för bekämpning av bedrägerier. Medlemsländerna kunde tack vare förslaget till en mekanism för snabba insatser vidta omedelbara åtgärder i noggrant definierade skattebedrägerisituationer. Tillämpningsområdet för omvänd skattskyldighet föreslås bli utvidgad.

Finland anser att mekanismen för snabba insatser skulle försnabba det nuvarande förfarandet för avvikelser på ett avsevärt sätt, vilket skulle effektivisera medlemsländernas möjligheter att bekämpa skattebedrägerier. Finland understöder även möjligheten för varje medlemsland att tillämpa den omvända skatteplikten på sådana branscher där man redan beviljat avvikelser och upptäckt betydande bedrägerier.

Dessutom hör rådet kommissionens och ordförandens redogörelse om finansministrarnas och centralbanksdirektörernas G20-möte den 15-16 februari 2013. Mötestemana handlade bl.a. om läget med världsekonomin, förnyandet av G20-tillväxtramen, förnyandet av den internationella finansieringsarkitekturen samt regleringen av finansmarknaderna.

Ytterligare information: Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 673 6818

Jutta Urpilainen
EU