Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finland nettobetalare till EU år 2004

Finansministeriet 25.4.2005 10.20
Pressmeddelande 42/2005

På statsbudgetnivå betalade Finland 90 miljoner euro mera till EU-budgeten än vad man fick från EU-budgeten under 2004. Tack vare den strama EU-budgetpolitik som tillämpats och en mindre revidering av avgiftsbaserna än vanligt under gångna år har Finlands betalningar till EU-budgeten förblivit mindre än väntat. Finlands nettobetalningar blev alltså mindre än vad som preliminärt beräknats.

Finlands totala inkomster från EU i fjol var 104 miljoner euro mindre än de kända totala utgifterna.

Kalkylerna baserar sig på uppgifter från statens bokslut kompletterade med en beräkning av beloppet av de EU-stöd som utbetalats utanför statsbudgeten. Det är på grund av den årliga tidsplanen möjligt att uppgifterna från ett enskilt år inte ger en rätt helhetsbild, ty den uppstår först då man granskar flera år.

EU-inkomsterna och -utgifterna i statsbudgeten

Följande betalningsflöden mellan staten och EU ingår i statens bokslut för 2004 (miljoner euro):

Statens inkomster


Statens utgifter


De egentliga budgetbeloppen
Jordbruksstödet

792

Momsavgiften

204

Strukturpolitiskt stöd

310

BNI-avgiften

928

Tullarnas m.fl. uppbördsavgift

32

Finansieringen av den betalningslättnad som beviljas Förenade Kungadömet

133

Övriga inkomster

76*)

SAMMANLAGT

1 265Europeiska utvecklingsfonden

35

SAMMANLAGT

1 210

SAMMANLAGT

1 300

*) Beloppet av de EU-stöd som betalas utanför budgeten beräknas uppgå till knappa 65 miljoner euro.

Inkomsterna från EU i statsbudgeten minskade med sammanlagt 40 miljoner euro år 2004. Minskningen berodde i huvudsak på de exceptionellt höga nivåerna för strukturstöden under 2003, vilket berodde på slutbetalningen för den föregående perioden.

De finansieringsrater till EU-budgeten som betalades ur statsbudgeten (Momsavgiften, finansieringen av Förenade Kungadömets betalningslättnad och BNI-avgiften) minskade med sammanlagt 73 miljoner euro från 2003. Minskningen berodde förutom på den strama budgetdisciplinen också på revideringen av föregående års avgiftsbaser samt på tidsplanen. Finlands andel av finansieringen av Förenade Kungarikets betalningslättnad år 2004 var 133 miljoner euro, vilket motsvarar ca 10 av Finlands betalningar till EU.

Finlands totala inkomster och utgifter

De totala penningflödena mellan Finland och EU år 2004 var enligt bokslutsuppgifterna följande:

Finlands inkomster


Finlands utgifter


Inkomsterna till statsbudgeten

1 233

Betalningarna ur statsbudgeten

1 300

Övriga av EU betalda stöd till Finland:
EU:s interventionsutgifter i Finland och MAKERA

114

Tullarna o.d. till EU

127

SAMMANLAGT

1 323

SAMMANLAGT

1 427


Finlands nettoposition åren 1995-2004


1995
mn
euro

1996
mn
euro

1997
mn
euro

1998
mn
euro

1999
mn
euro

Löpande inkomster

993

870

1040

807

929

Löpande utgifter

885

963

1066

1172

1236

Nettopositionen

108

-93

-26

-365

-307

Kapitalinvesteringar

-87

-91

-42

-

-

Nettopositionen sammanlagt

21

-184

-68

-365

-307

 


2000
mn
euro

2001
mn
euro

2002
mn
euro

2003
mn
euro

2004
mn
euro

Löpande inkomster

1026

1315

1111

1358

1323

Löpande utgifter

1246

1240

1229

1440

1392

Nettopositionen

-220

75

-118

-82

-69

Kapitalinvesteringar

-

-

-

-35

-35

Nettopositionen sammanlagt

-220

75

-118

-117

-104


Finlands position som nettobetalare har varierat årligen. Nettoavgiften var betydlig i speciellt under åren 1998, 1999 och 2000. De löpande utgifter som bestäms enligt EU-budgetens storlek och de nationalekonomiska storheterna, momsbasen och BNI, har ökat årligen i tämligen jämn takt. De löpande inkomsterna från EU har däremot varierat åt båda hållen.

Ytterligare information: Budgetrådet Rauno Lämsä, tfn (09) 160 330 22 och budgetrådet Paavo Kytömäki, tfn (09) 160 330 46.