Statsrådet och ministerierna Media

Överdirektör Juha Sarkio:
Förtroende mellan medborgarna och den offentliga sektorn uppstår inte utan allas vår insats

Finansministeriet 14.11.2019 13.23
Kolumn

Finlands EU-ordförandeskap börjar närma sig sitt slut. Ett av huvudtemana för vårt ordförandeskap har varit förtroende och hur vi kan skapa det.

Förtroendet för den offentliga sektorn upplevs minska och det verkar inte finnas någon snabb lösning på att avhjälpa detta. Denna uppfattning har framkommit i våra diskussioner inom Europeiska nätverket av offentliga förvaltningar (Eupan).

När vi talar om förtroende är det fråga om ett mer omfattande tema, om samhällsförändringar. Den miljö som tidigare upplevts vara bekant, trygg och kanske också förutsägbar blir osäkrare. Även myndigheterna upplever rådlöshet inför svåra problem.

En central fråga vid förändringar är om vi upplever att omformning av framtiden och lösning av problem är gemensamma frågor eller om vi som individer låter någon annan ta hand om dem. Liksom känslan av förtroende är också känslan av delaktighet subjektiv.

Insyn och delaktighet skapar starkare förtroende

Trots att undersökningar visar att Finland är i toppklass enligt nästan alla mått på socialt och politiskt förtroende, förändras bilden när vi granskar skillnaderna mellan befolkningsgrupperna. Undersökningar ger vid handen att den allmänna ojämlikhetsutvecklingen i samhället och deltagandet också avspeglas i förtroendet.

I våra diskussioner på EU-nivå har man upprepade gånger föreslagit två sätt att främja förtroendet. Dessa är insyn och delaktighet.

Insynen i den finländska offentliga sektorn är antagligen den bästa i Europa. Vår öppenhet gäller såväl information som verksamhet och användning av pengar. Å ena sidan väcker detta beundran, å andra sidan tycker man i en del medlemsländer att det är konstigt. I diskussionen förs det ofta fram att en så omfattande insyn som vi i Finland har kanske inte skulle fungera i det egna landet. Varifrån kommer denna tanke? Kanske vi finländare är mottagligare för och vanare vid öppen informationsförmedling, men tyvärr har inte ens detta fått våra förtroendeindex att stiga. 

Trots att Finland i fråga om insyn är en föregångare, så anser jag att vi fortfarande har mycket att göra och lära av andra när det gäller att möjliggöra delaktighet. I många länder satsar man extra mycket på medborgarnas omfattande delaktighet.

I Finland har vi strävat efter att på olika sätt främja både medborgardebatten och deltagandet i omorganisationen av den offentliga servicen, men detta verkar inte engagera stora skaror. Jag tror att när människor upplever en fråga som gemensam och när de också vill lägga egen tid på att främja den stärker det samtidigt tilliten. Den stora frågan är hur vi ska föra upp ärendet på vår gemensamma dagordning.

Vi är på rätt väg, men vi behöver fler exempel på framgång. Våra tankar och mål bör vara stora, men ingen fråga är så liten att det inte lönar sig att förbättra den. Låt oss tillsammans fortsätta vårt värdefulla arbete med att förbättra insynen och delaktigheten och se till att Finland även i framtiden är ett förtroendesamhälle.

Juha Sarkio

överdirektör
@JuhaSarkio