Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Urpilainen till EU-möten i Luxemburg

Finansministeriet 20.6.2012 9.16
Pressmeddelande -

Ekofinrådet och eurogruppen sammanträder i Luxemburg den 21-22 juni 2012. Finansminister Jutta Urpilainen representerar Finland vid mötena. På torsdagen kommer eurogruppen att diskutera bl.a. de ekonomiska utsikterna för euroområdet, Greklands anpassningsprogram, lånestödet åt Spanien samt frågor i anslutning till Europeiska stabilitetsmekanismen ESM.

Vid eurogruppens möte på midsommaraftonen ska man diskutera kommissionens förslag till ramverk för stimulering av och krishantering vid kreditinstitut och värdepappersföretag. Finland betraktar det föreslagna direktivet som mycket nödvändigt. Det är viktigt att den föreslagna lagstiftningen förverkligas så att skattebetalarnas medel inte längre skulle behövas vid finansieringen av åtgärder som föranleds av kommande kriser. Det behövs enhetliga krishanteringsverktyg samt ett EU-omfattande samarbetsnätverk på myndighetsnivå. Finland förhåller sig dock negativt till förslaget om att nationella finansieringsarrangemang skulle vara skyldiga att låna medel åt nationella finansieringsarrangemang i andra medlemsländer.

Kommissionen utfärdade i april 2011 ett förslag till förändring av energiskattedirektivet. Målet är bl.a. att förbättra de inre marknadernas funktion och att minska på konkurrensförvrängningar, att förbättra energibeskattningens logiskhet,att utöka miljöstyrningen samt att harmonisera energiskattedirektivet med EU:s energi- och klimatpolitiska målsättningar.

Finland understöder den fortsatta behandlingen av direktivförslaget vid rådets arbetsgrupp med målet att alla medlemsländer skulle tillämpa en beskattning som baserar sig på energiinnehåll och koldioxidutsläpp.

Finansministrarna ska diskutera kommissionens förslag till finanstransaktionsskatt. Finland understöder ibruktagandet av en internationell finansmarknadsskatt som ingriper i spekulationsmässig verksamhet med en så stor geografisk omfattning som möjligt. Målet är en global skatt, men i första skedet kan det även bli fråga om ett system som tillämpas enbart inom EU.

Beredningen av Europeiska rådets möte i slutet av juni

Ekofinrådet bereder Europeiska rådets diskussion om medlemsländernas nationella reformprogram utgående från rekommendationerna angående stabilitets- och konvergensprogrammen. För första gången inkluderar den europeiska styrperioden även ett nytt förfarande vid helhetsekonomiska balansproblem, enligt vilket de medlemsländer som hamnat i noggrannare granskning ges specifika rekommendationer.

Finland understöder kraftigt detta förfarande i anslutning till den europeiska styrperioden som baserar sig på kollegialt tryck och som möjliggör täckande åtgärdande av problem i medlemsländerna och dessutom konstruktiv dialog om dem.

Avsikten är dessutom att finansministrarna antar kommissionens förslag till rekommendationer för euroområdet, enligt vilka eurogruppen borde ta ett större ansvar för ledandet av koordineringen av finanspolitiken inom euroområdet och svara mot det hastigt förändrade ekonomiska läget.

Verkställandet av stabilitets- och tillväxtpakten – Tyskland, Bulgarien, Ungern

Beslutet om ett alltför stort underskott inom den offentliga ekonomin som gäller Tyskland härstammar från 2009. Underskottet kommer enligt prognoserna att underskrida referensvärdet även under de kommande åren, vilket betyder att villkoren för upphävandet av underskottsbeslutet uppfylls.

Bulgariens underskottsbeslut är från 2009. De uppsatta målen har uppnåtts och förutsättningarna för upphävandet av underskottsbeslutet uppfylls.

Rådet gav i mars 2012 en rekommendation åt Ungern enligt vilken det alltför stora underskottet borde åtgärdas under 2012. Kommissionen bedömer att Ungern tills vidare genomfört de korrigeringsåtgärder som krävs och att det således inte finns något behov av att vidta ytterligare åtgärder. Kommissionen föreslår att beslutet om partiellt återkallande av kohesionsfinansieringsåtagandena från mars 2012 skulle upphävas.

Finland kan godkänna kommissionens förslag för de ovan nämna ländernas del.

Ytterligare information: Martti Salmi, konsultativ tjänsteman, tfn 0400 510 304, Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 673 6818

Jutta Urpilainen
EU