Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Multinationella företags rapporteringsförpliktelser förnyas

Finansministeriet
15.9.2016 13.56
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i multinationella företags rapportering till Skatteförvaltningen. Uppgifter i den landspecifika rapporten om beskattning föreslås bli rapporterade redan från och med räkenskapsperioden 2016. Bestämmelserna om dokumentering av överföringsprissättning föreslås också bli uppdaterade.

Landspecifik rapport om beskattningen

De största multinationella företagen borde enligt propositionen tillställa Skatteförvaltningen landspecifika rapporter om sina inkomster, skatter samt om vissa andra indikatorer som gäller den ekonomiska verksamheten. Syftet med regleringen är att förbättra myndigheternas rätt till information och informationsutväxlingen mellan stater.

Reformen genomför rådets direktiv om landspecifik rapportering om beskattningen. Direktivet är en del av åtgärdspaketet med vars hjälp kommissionen försöker förebygga skatteflykt. Paketet har ett samband med G20-ländernas och OECD:s gemensamma projekt för förhindrande av skatteflykt och vinstöverföring.

Enligt propositionen ska uppgifter rapporteras och utväxlas från och med räkenskapsperioden 2016.

Uppdatering av överföringsprissättningsdokumenteringen

Propositionen innehåller även ett förslag till uppdatering av regleringen som gäller överföringsprissättningsdokumenteringen. Dokumenteringen av överföringsprissättning avser en skattskyldiges skriftliga utredning över transaktionerna mellan den skattskyldige och företag i intressegemenskap. De reviderade bestämmelserna om överföringsprissättningsdokumentering kommer att motsvara OECD:s anvisningar.

– Finland deltar aktivt i internationella projekt som syftar till att förebygga skattekringgående och skatteflykt. Eftersom det är fråga om ett gränsöverskridande fenomen bör lösningarna också inkludera internationellt myndighetssamarbete och bättre tillgång till information. De landspecifika rapporterna som tillställs Skatteförvaltningen och uppdateringen av överföringsprissättningsdokumenteringen förbättrar för egen del möjligheterna att säkerställa att internationella företags resultat beskattas i det land där resultatet genereras, konstatetar finansminister Petteri Orpo.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2017.

>Regeringspropositionen publiceras på statsrådets webbplats.

Ytterligare information:

Leena Aine, specialsakkunnig, tfn 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi