Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nya förordningar fastställer tidsplanen för och innehållet i kommunernas rapporterade ekonomiuppgifter

Finansministeriet
25.6.2020 13.52
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade i dag förordningar om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi och om de uppgifter som ska tas upp i  kommunens bokslut. Förordningarna gäller förutom kommuner också samkommuner.

Enligt förordningen om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi ska kommunerna lämna uppgifter om sin ekonomi till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information i den form som dess datasystem kräver. Tidsplanen för lämnande av uppgifter varierar enligt innehållet i de ekonomiska uppgifterna och iakttar i regel kommunernas nuvarande förpliktelser om att de ska lämna uppgifter om sin ekonomi till Statistikcentralen och andra myndigheter.

Genom statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut bestäms om scheman för bokslutskalkyler och om noter till bokslutet. Innehållet i kalkylscheman och noter motsvarar det nuvarande innehållet i kommunernas bokslut. Genom förordning föreskrivs det dessutom om innehållet i kvartalsrapporter och halvårsrapporter. Bokföringsnämndens kommunsektion kan även i fortsättningen meddela anvisningar och avge utlåtande om bokslut och delårsrapporter.

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2021. Förordningarna tillämpas första gången på ekonomiska uppgifter för 2021.

Ytterligare information:

Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 564, pasi.leppanen(at)vm.fi

Kommunärenden