Hoppa till innehåll
Media

Halvtidsrapport om den externa utvärderingen av Palkeet och Valtori färdig

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2020 14.12 | Publicerad på svenska 7.4.2020 kl. 14.31
Pressmeddelande

Resultaten av rapporten utnyttjas i den kontinuerliga utveckling av servicecentren som sker i samarbete mellan finansministeriet och servicecentren.

Kommunminister Sirpa Paatero, som ansvarar för ägarstyrningen av Palkeet och Valtori, anser att externa utvärderingar är en viktig del av utvecklandet av verksamheten inom den offentliga sektorn. ”Vårt mål är att effektivisera den offentliga sektorns verksamhet så att vi ska kunna betjäna människorna bättre. Statistiken visar att man till exempel genom att koncentrera tjänsterna till Palkeet har lyckats effektivisera statens ekonomiförvaltning. Vid ministerierna behöver vi oberoende information för att vi ska kunna hjälpa Palkeet och Valtori att utveckla sina tjänster så att de blir bättre”, konstaterar Paatero.

I mognadsanalysen har Palkeet bedömts huvudsakligen ligga på en god nivå

Kostnadseffektiviteten hos tjänsterna inom Palkeet, som grundades 2010, är enligt halvtidsrapporten på en god nivå. Utvärderaren rekommenderar att statens hela ekonomi- och personalförvaltning styrs ännu starkare och att arbetet koncentreras ytterligare från ämbetsverken till Palkeet. ”Utvärderingsrapporten ger en god grund för det strategiarbete som inleds och för begrundandet av framtida prioriteringar”, konstaterar Tuija Kuivalainen, som inledde sin verksamhet som verkställande direktör vid Palkeet i början av mars.

Valtori har bedömts vara på en utvecklande och presterande nivå.

Halvtidsrapporten rekommenderar utveckling av den strategiska styrningen och att kundspecifika lösningar gallras och ersätts med harmoniserade lösningar. Kostnadseffektiviteten hos Valtori, som grundades 2014, varierar enligt serviceområde. Jämfört med marknadspriserna är Valtori konkurrenskraftigt när det gäller sakkunnig- och datakommunikationstjänster, men användnings- och arbetsstationstjänsterna är dyrare än på marknaden. Finansministeriet inleder ett åtgärdsprogram för att utveckla Valtoris verksamhet.

Valtors verkställande direktör Pasi Lehmus berättar att resultaten av rapporten och åtgärdsprogrammet sätter fart på det utvecklingsarbete som redan pågår i Valtori. ”Förenhetligandet fortsätter målmedvetet. Dessutom satsar vi bl.a. på en mer formbunden och transparent rapportering som styr verksamheten.”

Extern utvärdering av tjänsteproducenterna och en jämförelse av kostnadseffektiviteten i enlighet med riktlinjerna för statens koncernpolitik i fråga om gemensamma tjänster

De första utvärderingsobjekten var Palkeet och Valtori. Utvärderingen genomfördes av Deloitte Oy.

Målet med statens gemensamma tjänster är att man genom att kombinera liknande uppgifter och kompetens åstadkommer effektivitet, besparingar och högklassiga tjänster. De gemensamma serviceproducenterna är Statskontoret, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Hansel Ab, Haus kehittämiskeskus Oy, Senatfastigheter, Statens center för informations- och kommunikationsteknik och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ovan nämnda verksamhetsområden är finansiering och ekonomiförvaltning, ekonomi - och personalförvaltning, upphandling, utbildning, lokaler, informationsförvaltning samt projektförvaltning.

Palkeet och Valtori samt de tjänster som de producerar och sättet att producera tjänsterna utvärderades och jämfördes med andra serviceproducenter och tjänster som är verksamma inom branschen. Utvärderingen inleddes i oktober 2019. För Valtoris del kompletteras rapporten under de närmaste månaderna med en jämförelse med motsvarande tjänsteproducenter.

Ytterligare information:

Utvärderingen av Valtori: Tommi Kangasaho, informationsförvaltningsråd, tommi.kangasaho(at)vm.fi, +358 295 530 264

Utvärderingen av Palkeet:

Eeva Kaunismaa, specialsakkunnig, eeva.kaunismaa(at)vm.fi, +358 295 530 103

Arja Terho, finansråd, arja.terho(at)vm.fi, +358 295 530 235