Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2016 är färdigt

Finansministeriet
29.3.2017 12.57
Pressmeddelande

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2016 har undertecknats och överlämnats till finansministeriet. Statens bokslut upprättas utifrån budgetekonomin i statsbudgeten.

Statskontorets förslag till statsbokslutet inkluderar förutom statens intäkts- och kostnadskalkyl och balansräkningen även budgetens utfallskalkyl, statens finansieringsanalys samt bilagor som kompletterar kalkylerna.

Enligt statsbudgetens utfallskalkyl uppgick underskottet budgetåret 2016 till 2,4 miljarder euro och vid budgetårets slut uppgick det kumulativa underskottet till 9,4 miljarder euro. Statens likviditet möjliggjorde mindre upplåning än budgeterat.

Budgetutfall, miljoner euro

  utfall 2015 budget och tilläggsbudgetar 2016 utfall 2016 förändring 2015-2016
Skatter och övriga inkomster 48971 49 081 49538 567
Nettoupplåning 4 406 5 960 2 474 –1 932
Inkomster sammanlagt 53 377 55 042 52012 –1 365
Utgifter 53 700 55 042 54419 719
Underskott 323   2 408 2 085
Kumulativt underskott 6 945   9 353 2 408

Statens intäkts- och kostnadsräkning uppvisade ett kostnadsunderskott på 3,9 miljarder euro för år 2016. År 2016 ökade kostnaderna jämfört med föregående år, men främst med anledning av ökningen av skatteintäkter var underskottet mindre än föregående år (år 2015 uppgick underskottet till 4,7 miljarder euro).

Pdf-format

Intäkter och kostnader, milj. euro

  2015 2016

förändring

Intäkter av verksamheten 1 199 1 620 421
Finansiella intäkter 2 175 1 473 –702
Extraordinära intäkter 115 156 41
Överföringsekonomins intäkter 3 682 3 300 –382
Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter 40002 41859 1 857
Intäkter sammanlagt 47173 48409 1 236
       
Kostnader för verksamheten 9701 10081 380
Finansiella kostnader 1895 1670 –225
Extraordinära kostnader 16 10 –6
Överföringsekonomins kostnader 40298 40574 275
Kostnader sammanlagt 51910 52335 425
       
Underskott 4737 3926 811

Ökningen av intäkterna i statens verksamhet jämfört med år 2015 föranleddes närmast av försäljningsvinster av aktier och egendom. I minskningen av statens finansiella intäkter återspeglas minskade kursskillnader och erhållna dividender samt Senatsfastigheternas minskade intäktsföring av vinst. Minskningen av överföringsekonomins intäkter berodde närmast på att det överfördes en mindre summa medel från Statens pensionsfond till budgetekonomin jämfört med år 2015. Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 1 857 miljoner euro.

Av kostnaderna för verksamheten utgjordes 4,4 miljarder euro av personalkostnader och 3,0 miljarder euro av inköp av tjänster. I kostnaderna för verksamheten minskade personalkostnaderna med 109 miljarder euro medan inköpen av tjänster ökade med 417 miljarder euro.

I kostnaderna för överföringsekonomin ingår statsunderstöd och statsandelar. Kostnaderna ökade med omkring 275 miljoner euro. Den största enskilda förändringen var ökningen av statsandelar för ordnande av kommunal basservice (ökning i kostnaderna 529 milj. euro). Överföringsekonomins kostnader för socialskyddsfonderna ökade med omkring 250 miljoner euro.

Balansomslutningen uppgick till 56,7 miljarder euro, vilket är cirka en miljard mindre än föregående år. De största förändringarna i balansräkningen är förändringarna i placerade likvida medel samt i statsskuldsbeloppet. Tillräcklig likviditet vid årsskiftet möjliggjorde en minskning i likvida medel. Statsskulden i balansräkningen ökade med 2,4 miljarder euro och uppgick i slutet av året till 105,1 miljarder euro.

Förslaget kan läsas på Statskontorets webbplats: Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2016

Noggrannare specifikationer av statens bokslut och bokföringsuppgifter finns på Statskontorets webbplats för statsförvaltningens internetrapportering www.granskaförvaltningen.fi. På webbplatsen finns också andra planering- och uppföljningsdokument.

Statens bokslut införlivas i regeringens årsredovisning, som överlämnas till riksdagen i april.

Ytterligare information:

Esko Mustonen, statsrådets biträdande controller, finansministeriet, tfn 02955 30345

Riitta Pirhonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30480

Outi Vänttinen, specialforskare, Statskontoret, tfn 02955 02409

Johanna Muukkonen, ekonomiförvaltningsspecialist, Statskontoret, tfn 02955 03287