Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Frivilligarbete, talkoarbete, grannhjälp – allting går

Valtiovarainministeriö 14.10.2015 12.53 | Publicerad på svenska 14.10.2015 kl. 12.59
Pressmeddelande
Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten kehittämistä selvittävä työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Vehviläiselle 14.10.2015

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp som utrett utvecklingen av verksamhetsförutsättningarna för och koordineringen av frivilligarbete och överlämnade den 14 oktober 2015 sin rapport till reform- och kommunminister Anu Vehviläinen.

- Frivilligarbete, talkoarbete och grannhjälp upprätthåller detta samhälle. Det är fint att förvaltningen och medborgarorganisationerna tillsammans genomfört en sådan här förvaltningsöverskridande utredning och att de framfört konkreta förbättringsförslag om underlättandet av frivilligarbetet. Det vore synnerligen viktigt att vi snabbt vidtar åtgärder för att skapa klarhet i frågan om skattefria kostnadsersättningar för dem som utför frivilligt arbete, konstaterade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen då hon mottog arbetsgruppens rapport.

En stor del av de upplevda problemen inom frivilligarbetet beror på bristfällig information

Nästan 40 % av den finländska befolkningen utför frivilligarbete. Frivilligarbetets betydelse som välfärdskälla är allmänt erkänd. Undersökningar visar att allt flera finländare gärna skulle göra frivilligarbete om det bara var enklare. De osammanhängande anvisningarna förbryllar både frivilligarbetarna och de organiserande parterna, och de kan utgöra ett hinder för frivilligarbetet. Vår arbetsgrupp har i enlighet med sitt uppdrag velat lägga fram konkreta förslag till undanröjande av hinder, sade arbetsgruppens ordförande, konsultativa tjänstemannen Arja Terho i sitt överlåtelsetal.

Arbetsgruppen föreslår allra först en gemensam webbplats som skulle innehålla alla väsentliga anvisningar åt organisationer och frivilliga om frivilligverksamheten. Anvisningarna ska skrivas på tydligt språk och de ska utgå från frivilligarbetarnas och de organiserande aktörernas perspektiv.

Inget ministerium har uttryckligen fått i uppdrag att koordinera frivilligarbetet. Arbetsgruppen föreslår därför att justitieministeriet skulle utses till ansvarigt ministerium. Statsrådets demokratinätverk ska enligt förslaget följa upp framskridningen med reformerna.

Frivilligarbete är oavlönat, öppet för alla och det utförs av egen fri vilja

Arbetsgruppen baserade sitt arbete på de kriterier för frivilligarbete som Europaparlamentet fastslog 2008:
- frivilligarbetet är oavlönat och det utförs inte i gengäld mot ekonomisk kompensation
- det är öppet för alla
- det utförs av fri vilja
- det gagnar en tredje part utanför familjen och vänkretsen

Arbetslösa har rätt att utföra frivilligarbete

Arbetslösa kan i regel utföra frivilligarbete. Lagstiftningen behöver enligt arbetsgruppen inte ändras men de gällande anvisningar som riktats till TE-byråerna borde kompletteras med praktiska exempel på situationer där arbetslösa arbetar frivilligt åt företag eller aktörer inom den offentliga sektorn.

Skattefria kostnadsersättningar för frivilligarbete utreds

Skatteanvisningarna ska förtydligas eftersom det råder ovisshet om skattefriheten för kostnadsersättningar i fråga om frivilligarbete. Skattebehandlingen av fonder och företag ska enligt regeringsprogrammet utredas under regeringsperiodens gång. I samband med denna utredning utreds även frågan om skattefria kostnadsersättningar för frivilligarbetare.

Gemensamt ansökningssystem för organiserare av frivilligarbete underlättar ansökandet av statsbidrag

Varje ministerium har i dagsläget egna anvisningar för ansökning av statsbidrag och för uppföljning av användningen av dem. Arbetsgruppen föreslår ett gemensamt ansökningssystem för statsförvaltningen, eller att något nuvarande system skulle utvidgas till att omfatta alla ansöknings- och tillsynsprocesser. Ett gemensamt ansökningssystem skulle dels frigöra resurser från administrering till det egentliga frivilligarbetet, dels minska på förvaltningens arbetsbörda. Ett enhetligt rapporteringssystem skulle även förbättra möjligheten till att skapa en övergripande uppfattning av statsbidragens effektivitet.

Evenemangsanordnares tillstånd och anmälningar via en enda portal till samtliga myndigheter samtidigt med en anmälan

Arbetsgruppen föreslår att evenemangsanordnares tillstånds- och anmälningsförfaranden underlättades genom att både statliga och kommunala myndigheters tillståndsärenden koncentrerades till Suomi.fi-portalen. Anordnaren behöver i så fall göra en enda anmälan om tillställningen, och informationen skulle sedan förmedlas till de berörda myndigheterna via portalen.

Arbetsgruppens slutrapport kan kommenteras på lausuntopalvelu.fi ända till utgången av november

Arbetsgruppen har representanter från de flesta ministerierna, skatteförvaltningen, medborgarorganisationer och Helsingfors universitet. Arbetsgruppen hade till uppgift att utvärdera möjligheterna att verkställa de utvecklingsbehov som identifierats inom frivilligarbetet samt att bedöma deras genomslagning. Arbetsgruppens mandatperiod är 9.2.2015 - 30.10.2015. Det går att uttala sig om arbetsgruppens slutrapport på lausuntopalvelu.fi under 15.10.- 30.11.2015.

Rapporten
Utlåtandetjänsten

Ytterligare information:

Arja Terho, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30235
Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 02951 50348

Bakgrundsmaterial:

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä (2014)
Sari Valliluoto, Konkurrens- och konsumentverkets utredningar

Raportti vapaaehtoistoiminnan esteistä, Kansalaisareena (2014)

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö kärkihankkeet norminpurku