Finansministeriet ordnar en ansökningsomgång om finansiering för tjänster som ansluter sig till AuroraAI-nätet

Hösten 2021 ordnar finansministeriet en ansökningsomgång om finansiering för tjänster som ansluter sig till AuroraAI-nätet. AuroraAI-nätet är ett av de viktigaste resultaten av det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI. Nätet fungerar som en teknisk lösning som gör det möjligt att i framtiden smidigt erbjuda medborgarna olika tjänster för olika situationer och händelser i livet. Den första versionen av AuroraAI-nätet är i bruk före utgången av 2022. 

Det viktigaste målet med ansökningsomgången är att utveckla AuroraAI-nätet genom de tjänster som är kopplade till det samt att öka antalet tjänster som är kopplade till det. På detta sätt ökar det mervärde som AuroraAI-nätet ger de organisationer som producerar tjänster samt de medborgare och företag som använder tjänsterna. Genom finansierade serviceintegreringar utvecklar man ett startpaket som riktar sig till organisationer som producerar tjänster. Med hjälp av paketet kan organisationerna i fortsättningen själva ansluta sina tjänster till AuroraAI-nätet. 

Vilka organisationer kan ansöka om finansiering?

Ansökningsomgången om finansiering riktar sig till statliga ämbetsverk och inrättningar samt till kommuner och samkommuner. Totalt beviljas ett stödbelopp på 800 000 euro, och högst 30 000 euro per organisation eller konsortium.

Finansieringen kan användas för att köpa externa tjänster i anslutning till den tekniska utvecklingen samt för behövliga personalkostnader. 

Så här framskrider ansökningsomgången om finansiering

Ansökningsomgången om finansiering pågår 1.9–30.11.2021. För organisationer som bereder finansieringsansökningar ordnas sparrningsmöten där de får riktat förberedande stöd för att utarbeta ansökningarna. Mötena ordnas enligt antalet intresserade och är öppna för alla organisationer inom den offentliga förvaltningen. 

De tjänster som ska sparras har valts genom en enkät som var öppen sommaren 2021. Om din organisation fortfarande är intresserad av att delta i pilotförsöket, skicka ett meddelande till e-postadressen [email protected] Vi beaktar nya tjänster som är intresserade av pilotförsök med hänsyn till våra resurser och nätets utvecklingsbehov.

Finansministeriet bedömer ansökningarna tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och fattar beslut om finansieringen före mitten av november.

Pilotförsök med finansierade projekt 

Pilotförsök gällande anslutningen till AuroraAI-nätet utförs tillsammans med de projekt som fått finansiering. Pilotförsöken pågår från december 2021 till augusti 2022. Genom pilotförsöken effektiviseras processen för anslutning till AuroraAI-nätet samt görs den smidigare. Verksamheten inom AuroraAi-nätets gemensamma tjänster (så kallade huvudkomponenter) testas också, och det fås respons om den. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar stödtjänster för pilottjänsterna bland annat i anslutning till tjänsteutformning och teknisk anslutning.

Genom tjänsterna som anslutit sig till AuroraAI-nätet utvecklas nätet, nätets huvudkomponenter samt stödmaterialet för integration så att AuroraAI-nätet i slutet av 2022 kan tas i bruk och utnyttjas i större utsträckning inom olika tjänster. Autentisk användning av AuroraAI-nätet bidrar också till att bilda synpunkter på kommande utvecklingsobjekt inom det. 

Ansökan och ansökningskriterier

Finansieringsansökningarna skickas till finansministeriets registratorskontor på adressen [email protected]. Ansökan jämte bilagor ska vara framme senast den 29 oktober kl. 16.15. Den som ansöker om finansiering ska lämna in en finansieringsansökan till finansministeriet. Till ansökan ska bifogas en ansökningsblankett som finns på denna sida och en fritt formulerad projektplan. I rubriken till ansökningarna ber vi er använda referensen ”VN/21424/2021”.

Finansministeriet fattar finansieringsbeslut under november 2021 efter att ansökningstiden gått ut. 

Allmänna förutsättningar för beviljande av finansiering är att man genom den föreslagna tjänsten eller tjänsterna kan ta i bruk gemensamma tjänster inom AuroraAI-nätet och hjälpa till att utveckla dem, att resultatet av pilotförsöket kan utnyttjas direkt i den egna organisationen eller i andra organisationer eller kopieras och att tjänsteproducenten förbinder sig till pilotprocessen, ger respons och dokumenterar hur pilotförsöket framskrider. 

De sökkriterier som ska jämföras i fråga om finansieringsansökningarna är att den föreslagna projektplanen är tydlig och genomförbar, hur resurserna organiserats, att projektet är tekniskt genomförbar och att det mervärde som AuroraAI-nätet erbjuder identifieras. För ansökningarnas del granskas dessutom de integrerade tjänsternas totalekonomiska betydelse som en del av AuroraAI-nätets servicerymd bland annat med beaktande av de olika servicekategoriernas täckning, den regionala representativiteten och olika livssituationer och händelser. 

Ytterligare information:

Ansökan om finansiering:
Ira Alanko, programchef, finansministeriet, [email protected] 

Pilotförsök:
Elina Ovaskainen, sakkunnig, Motiva Oy, [email protected]otiva.fi

Frågor om AuroraAI-nätet kan sändas till [email protected]