Statens tjänste- och arbetskollektivavtal

Tjänste- och arbetsvillkor

Om de statsanställdas rättsliga ställning bestäms i statstjänstemannalagen och -förordningen för tjänstemäns del, och i arbetsavtalslagen för de anställda i arbetsavtalsförhållande. I lagen om statens tjänstekollektivavtal föreskrivs om regleringssystemet för tjänsteförhållandets villkor, och i lagen om kollektivavtal om regleringssystemet för arbetsförhållandets villkor.

Statens huvudavtal, som kompletterar lagstiftningen om statens tjänstekollektivavtal, innehåller bestämmelser om förhandlingsförfarandet för statens tjänstemän. Villkoren för tjänstemäns och arbetstagares anställningsförhållanden överenskoms i enlighet med statens förhandlings- och avtalssystem genom tjänstekollektiv- och kollektivavtal på centralnivå, och genom preciserade tjänstekollektivavtal och kollektivavtal på ämbetsverksnivå.

Ytterligare information
 

Statens resereglemente 2018, publikation 1b/2018
Publikationen kan beställas: valtioneuvoston verkkokirjakauppa
Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2018-2020, föreskrift/rekommendation, 12.3.2018
Bestämmelser om hur förlängningen av arbetstiden ska verkställas, föreskrift 4.10.2016
Länken till Avtal -sidan
Huvudavtal om ärenden som gäller statens tjänstekollektivavtal, 21.12.1993
Statstjänstemannalag, 19.8.1994/750 (Finlex)
Statstjänstemannaförordning, 14.11.1994/971 (Finlex)
Lag om statens tjänstekollektivavtal, 6.11.1970/664 (Finlex) 
Förordning om statens tjänstekollektivavtal, 23.12.1987/1203 (Finlex)
Arbetsavtalslag, 26.1.2001/55 (Finlex)
Lag om kollektivavtal, 7.6.1946/436 (Finlex)
Lag om medling i arbetstvister, 27.7.1962/420 (Finlex)