Ändringar i uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

Finansministeriet 30.10.2014 10.59
Pressmeddelande -

Utländska medborgares möjlighet att få ett inhemskt personnummer görs flexiblare från och med början av december. Dessutom tas det i befolkningsdatasystemet i bruk en varaktig byggnadsbeteckning som underlättar identifieringen av byggnader i myndigheternas informationssystem.

Lokalpolisen och Migrationsverket föreslås i fortsättningen ha möjlighet att införa begränsade grundläggande uppgifter om utländska medborgare i befolkningsdatasystemet, ifall lagring av uppgifterna begärts i samband med registrering av uppehållstillstånd eller vistelserätt. Villkoret är också att uppehållstillstånd beviljas eller registreras.

Utländska medborgare beviljas i detta samband en finländsk personbeteckning. Reformen påskyndar erhållandet aven personbeteckning eftersom den i dessa fall inte längre behöver ansökas skilt hos magistraten. Personbeteckningen underlättar skötseln av flera praktiska ärenden i Finland.

Statsrådet utfärdade torsdagen den 30 oktober en förordning genom vilken man sätter i kraft 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. Reformen träder i kraft vid ingången av december.

Byggnadsbeteckning specificerar effektivt

Statsrådet ändrade dessutom förordningen om befolkningsdatasystemet.

Inom befolkningsdatasystemet tar man i bruk en s.k. byggnadsbeteckning med vars hjälp byggnader kan specificeras effektivare i myndighetssystemen. Myndigheterna får mera tid för andra sakkunnig- och serviceuppgifter tack vare det minskade mänskliga arbetet vid underhållet av register. För medborgarna innebär reformen bättre kundservice och mindre felaktigheter vid registrering av byggnader.

Innehållet i andra uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet preciserades också. Byggnadsbeteckningen tas i bruk den 10 november.

Ytterligare information: Assi Salminen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30560, [email protected]