Finland godkändes till partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning

Finansministeriet 24.4.2013 8.19
Pressmeddelande -

Finland godkändes 23.4.2013 till det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (Open Government Partnership, OGP) vid ett möte för partnerskapsprogrammets styrgrupp i London, där Finlands handlingsplan för öppen förvaltning presenterades. Samtidigt förband sig Finland vid OGP:s deklaration.

På mötet i London underströk ministern för medborgarsamhället i Storbritannien Nick Hurd vikten av ambitiösa handlingsplaner för det gemensamma partnerskapsprogrammets trovärdighet. Finland fick beröm på mötet uttryckligen för att handlingsplanen är ambitiös.

Den offentliga förvaltningen och medborgarorganisationerna i Finland beredde tillsammans handlingsplanen för öppen förvaltning under hösten 2012 och början av 2013. Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling godkände planen i mars 2013. I handlingsplanen förbinder sig den offentliga förvaltningen att agera ännu öppnare, att göra förvaltningsspråket klarare, öppna datalagren inom förvaltningen och öka medborgarnas möjligheter till deltagande.

Ministeriernas kanslichefer och Finlands Kommunförbund har avtalat om gemensamma principer för främjande av öppenheten inom förvaltningen. "Vi stärker medborgarnas rätt till information och deras medverkan vid utvecklandet av gemensamma lösningar och tjänster. Vi berättar omärenden som ska beredas redan i beredningens inledande skede så att det finns genuina möjligheter att påverka dem." Bland annat detta lovar kanslicheferna och Kommunförbundet i sina principer för öppen förvaltning.

I verkställighetsskedet preciserar myndigheterna tillsammans tidtabellen för genomförandet av åtagandena och åtagandenas detaljerade innehåll.

Finlands handlingsplan för öppen förvaltning

Kanslichefernas och Kommunförbundets gemensamma principer för främjande av öppenhet inom förvaltningen

Open Government Parnership-deklarationen

Öppen förvalting

http://www.opengovpartnership.org/

Ytterligare information:

Finansrådet Katju Holkeri, tfn 358407649880

Konsultativa tjänstemannen Johanna Nurmi, tfn 358407649885

Konsultativa tjänstemannen Arja Terho, tfn 358405011775