Positiv feedback om den offentliga förvaltningens Servicepunkter

Finansministeriet 12.3.2015 8.44
Pressmeddelande

Den offentliga förvaltningens gemensamma Servicepunkter har visat sig vara populära. Kundbesöken har uppgått till ca 15 000 efter att servicen börjat provas på fem orter i september i fjol. Kundresponsen har varit nästan uteslutande positiv.

Pressmeddelandet har korrigerats den 12 mars kl. 14.30: Man kan beställa skattekort vid servicepunkten men den kan inte alttid hämtas därifrån.

Servicepunkter provanvänds i Kiiminki i Uleåborg, i S:t Michel, i Saarijärvi, i Pargas och i Pelkosenniemi. Vid servicepunkten kan en kund under ett enda besök sköta flera sådana ärenden som annars skulle kräva skilda besök hos flera olika myndigheter.  

De nya Servicepunkterna tillhandahåller alltid åtminstone FPA:s, Polisens tillståndsförvaltnings, Skatteförvaltningens, magistratens, arbets- och näringsbyråns samt kommunens tjänster.

En kund som blivit arbetslös kan alltså under ett enda besök till exempel anmäla sig som arbetslös arbetssökande vi TE-byrån, beställa ett nytt skattekort från Skatteförvaltningen och ansöka om bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner hos FPA. Studeranden kan på en gång ansöka om studiestöd hos FPA, lämna in en flyttanmälan till magistraten och ansöka om en kommunal dagvårdsplats för barnet. 

Servicerådgivarna får beröm

Kundbesöken vid piloteringsställena har uppgått sammanlagt till ca 15 000.

Kunderna har haft möjlighet att ge feedback vid samtliga servicepunkter. Hittills har ungefär 200 kunder gett respons.

Kundresponsen har varit nästan uteslutande berömmande. Kundera har varit speciellt nöjda med den smidiga ärendehanteringen och servicerådgivarnas service.

Nästan alla som besvarat kundbelåtenhetsenkäten kunde tänka sig att utnyttja servicepunktens tjänster på nytt.

Videoförbindelsen upplevs som lättanvänd

Om kunden vill träffa en sakkunnig hos någon viss myndighet, kan mötet ordnas som distansservice med hjälp av en videoförbindelse. Den sakkunnige kan t.ex. hjälpa med ifyllandet av blanketter. Servicerådgivaren ser till att den tekniska förbindelsen fungerar, tjänsten är alltså tämligen enkel för kunden.

De som utnyttjat distansservicen upplever att ärendehanteringen löper lika väl och enkelt som vid ett fysiskt möte i samma rum med experten.

Ett täckande nätverk av servicepunkter med enhetligt serviceurval

Servicepunkterna har kundterminaler som kunderna kan använda antingen självständigt eller med stöd från servicerådgivaren. Den offentliga förvaltningens tjänster måste vara tillgängliga även för dem som inte har möjlighet att självständigt utnyttja myndigheternas digitala servicekanaler.

– Vi vill värna om detta. Staten, FPA och kommunerna har i dagsläget sina egna samserviceställen, men deras serviceurval är begränsat, och utbudet av service varierar stort från ställe till ställe. Vi experimenterar och utvecklar Servicepunkterna så att vi kan säkerställa både ett tillräckligt tätt nätverk av serviceställen och enhetliga tjänster, berättar regeringsrådet Tarja Hyvönen från finansministeriet.

Kundresponsen från försöksorterna och andra erfarenheter kommer att ha stor inverkan på den kommande rikstäckande servicen.

Målet är att Servicepunkterna skulle inleda sin verksamhet i hela landet under åren 2016–2019. På så sätt kunde den offentliga förvaltningen producera service på ett ekonomiskt sätt, och medborgarna få tillgång till servicen på ett rimligt avstånd från hemmet.

Avsikten är att man stiftar en lag om den gemensamma kundservicen nästa höst. Finansministeriet svarar för utvecklandet av servicesystemet.

Ytterligare information:

Tarja Hyvönen, regeringsråd, tfn 02955 30147, [email protected]
Marko Puttonen, utvecklingsdirektör, tfn 02955 30271, [email protected]