Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen:
Beredningsfinansieringen till landskapen måste säkerställas

Finansministeriet 10.8.2017 11.14
Pressmeddelande
Beredningsfinansieringen till landskapen måste säkerställas

Staten bör enligt kommun- och reformminister Anu Vehviläinen se till att beredningen av de nya landskapen får tillräcklig finansiering. Säkerställandet av beredningsfinansieringen för åren 2018-2019 kräver enligt Vehviläinen preciserande beslut, efter att regeringen i början av juli fastslagit att vård- och landskapsreformen träder i kraft vid ingången av 2020. Beslut om ändring av användningsändamålen och anslagsreservationerna bör enligt Vehviläinen fattas vid regeringens budgetmangling i slutet av augusti och i samband med ramförhandlingarna nästa vår.

"Landskapen får nödvändig tilläggstid för beredningen då reformen skjuts upp med ett år. Tilläggstid behövs framför allt för informationssystemslösningarnas del. Personalresursernas tillräcklighet i förhandsberedningsskedet bör kontrolleras omgående. Landskapen behöver ansvariga beredare bland annat för organiseringen av IKT, upphandlingarna, personalen, ekonomin och förvaltningen", sade Vehviläinen i sitt tal vid Kommunledningsdagarna i Vanda.

"Att beredningen hittills skett i otakt har berott på regionernas avvikande inställningar till självfinansierad beredning på eget initiativ. Beredningen och pådrivandet av regeringens viktigaste reform kan inte längre vara beroende av kommunernas frivillighet. Staten måste anvisa tillräcklig finansiering för beredningen, verkställandet och ikraftträdandet", sade Vehviläinen.

Landskapsreformen har klart stöd från grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet gav enligt Vehviläinen i sitt utlåtande från slutet av juni klart stöd för landskaps- och vårdreformen.

"Riksdagen behandlar sammanlagt 41 lagar som har ett samband med landskaps- och vårdreformen. Grundlagsutskottet ansåg att endast en av dessa, valfrihetslagen, borde beredas på nytt. De korrigeringar och preciseringar som grundlagsutskottet förutsätter i de övriga lagar som gäller reformen kan genomföras vid utskotten i riksdagen. Det betyder på klarspråk att de övriga propositioner som gäller vård- och landskapsreformen är inte öppna. Grundlagsutskottet godkände till exempel grunderna för finansieringen av landskapen, liksom även förslaget om 18 landskap", sade Vehviläinen.

Ytterligare information

Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 216

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden Kärkihankkeet Ministeriet Offentliga förvaltningens ICT aluehallintouudistus reformit sote-uudistus