Ministerarbetsgrupp godkände Finlands handlingsplan för öppen förvaltning

Finansministeriet 14.3.2013 11.16
Pressmeddelande -

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling (HALKE) förordade den 14 mars 2013 Finlands delaktighet i partnerskapsprojektet för öppen förvaltning (Open Government Partnership) enligt den föreslagna handlingsplanen. Finlands handlingsplan har beretts i omfattande samarbete med förvaltningen och medborgarsamhället under hösten 2012 och början av 2013. I verkställighetsskedet ska tidtabellen för och det detaljerade innehållet i de ingångna åtagandena preciseras tillsammans med verkställarna. Handlingsplanen för den offentliga förvaltningen i Finland ska presenteras åt partnerskapsprogrammets styrgrupp den 24 april 2013, varefter Finland kommer att intas som medlem i partnerskapsprogrammet. I styrgruppen finns representanter för medlemsländerna i projektet liksom för medborgarorganisationer.

Fyra delområden i Finlands handlingsplan

Det genomgående temat i Finlands handlingsplan för öppen förvaltning är att främja medborgarnas delaktighet. Arbetet utförs inom fyra delområden. Varje delområde inkluderar ett antal åtaganden och åtgärder för genomförandet av dem. För varje åtgärd finns en eller flera ansvariga parter. Förverkligandet av åtgärderna bedöms för första gången ett år efter att medlemskapet i partnerskapsprojektet inletts. Utvecklingen av öppen förvaltning är en kontinuerlig process, och allt behöver inte bli färdigt på en gång. Handlingsplanen uppdateras årligen.

Öppen verksamhet –delområdet främjar medborgarnas och medborgarorganisationers möjligheter att påverka beredningen av frågor inom förvaltningen genom att utöka transparensen hos förvaltningens beslutsprocesser. Åtgärderna främjar även det spirande samutvecklandet av lösningar och tjänster där medborgarna, medborgarorganisationerna och företagen agerar partners.

Tydligt språk –delområdet har som mål att förenkla förvaltningsspråket. Språket som används vid lagberedning, administrativa utvecklingsprojekt samt i kundbrev och anvisningar förenklas bl.a. genom användning av bekanta termer och visualisering av saker. En arbetsgrupp för utveckling av språket inom lagstiftning, myndighetskommunikation och ärendehantering, som undervisnings- och kulturministeriet tillsatt i enlighet med regeringsprogrammet, spelar en viktig roll i verkställandet.

Öppen information –delområdet främjar medborgarnas och medborgarorganisationernas möjligheter att utnyttja förvaltningens datalager bl.a. genom att öppna dem. Ett annat mål är att främja medborgarnas möjligheter att få information om förvaltningens verksamhet och att få tillgång till uppgifter som gäller dem själva. Informationen öppnas i enlighet med regeringsprogrammet inom programmet för Öppen information som håller på att inledas.  

Förvaltningen som möjliggörare –delområdet undanröjer hinder för medborgarnas och medborgarorganisationers deltagande och ökar förvaltningens insikt om medborgarorganisationernas perspektiv på utvecklandet av deltagandet.

Medborgaraspekten har behandlats vid möten och workshoppar som varit öppna för alla, samt bl.a. vid crowdsourcing- och dinasikt.fi-diskussionsfora. Workshopparna har sänts på webben. Beredningsgruppen för projektet har haft representanter för finansministeriet, utrikesministeriet, justitieministeriet, Kommunförbundet, Forum Virium (Hforsstad), Avoin ministeriö r.y., Transparency Finland och universitetet i Stanford (Center for Democracy, Development and Rule of Law).

Partnerskapsprojektet för Öppen förvaltning, Open Government Partnership OGP, är en världsomfattande satsning i syfte att utveckla förvaltningen. Målen med partnerskapsprojektet är att utöka medborgarnas delaktighet, förvaltningens transparens, effektivitet och produktivitet samt ansvarsfullhet. Det förutsätter politiskt ledarskap, teknisk kompetens, kontinuerliga satsningar samt samarbete mellan medborgarsamhället och förvaltningen.

Partnerskapsprojektet har inrättats på president Obamas initiativ i samband med FN:s generalsamling, men det är inte något FN-projekt. Då partnerskapsprogrammet inleddes i september 2011 deltog åtta stater, nu är 47 stater med i projektet. Det internationella partnerskapsprojektet för Öppen förvaltning finansieras genom donationer från stater och företag. Några medlemsavgifter tas inte ut.

Ytterligare information ges av finansrådet Katju Holkeri, tfn 02955 30087, konsultativa tjänstemannen Arja Terho, tfn 02955 30235 och konsultativa tjänstemannen Johanna Nurmi, tfn 02955 30171

Handlingsplanen för öppen förvaltning (utkast)

Öppen förvaltning

Open Government Partnership (www.opengovpartnership.org/)