Omfattande stöd för fortsatt beredning av lagstiftning som gäller representanter för innehavare av masslån

Finansministeriet 24.11.2014 9.43
Pressmeddelande -

FM:s utvärderingspromemoria om behovet av särskild lagstiftning som gäller representanter för innehavare av masslån genomgick en omfattande remiss 24.6–5.9.2014. Det visade sig att preciseringen av lagstiftningen som gäller verksamhetsförutsättningarna för representanter för innehavare av masslån fick understöd.

På internationella masslånemarknader används allmänt representanter som i enlighet med sitt uppdrag agerar i samtliga masslåneinnehavares intressen. Alla parter som är verksamma på masslånemarknaden har i princip nytta av en fungerande representantmodell.

En fungerande och förutsägbar representantmodell

* minskar på transaktionskostnaderna,
* förbättrar masslåneinnehavarnas tillgång till information om emitteraren och läget för investeringen, 
* effektiviserar kontakterna mellan emitteraren och masslåneinnehavarna, samt  
* påskyndar fattandet av viktiga beslut vid eventuella problemsituationer som drabbar emitteraren.

Den nuvarande finländska lagstiftningen innehåller enligt flera utlåtandegivare rättsliga oklarheter både med tanke på representantens verksamhetsduglighet och –förutsättningar vid emitterarens insolvens- eller andra problemsituationer  och med tanke på representationsförhållandets varaktighet. Den bristfälliga lagstiftningen ansågs förorsaka osäkerhet bland marknadsaktörerna, vilket förhindrar utvecklingen av den inhemska masslånemarknaden.

Gynnsamt speciellt för små och medelstora företag

Regeringen beslutade i mars 2014 i samband med det strukturpolitiska programmet att inleda lagberedningen i fråga om den s.k. representantmodellen för masslån. Bakgrunden utgjordes av åsikten om att finländska masslåne-, dvs. masskuldebrevsmarknader och finländska företags medelsanskaffning skulle gynnas av att representanternas rättsliga ställning förtydligades. I sådana fall skulle Finlands lag oftare än i dagsläget väljas som tillämplig lag för masslån som emitteras i Finland.

Tydligare lagstiftning skulle för egen del främja emitteringen av masslån samt tillhörande aktiviteter i Finland, vilket på längre sikt skulle gynna hela finansbranschen. Mångsidigare investeringsmöjligheter skulle gagna emitterarna, speciellt små och medelstora finländska företag och placerare. Mångsidigare finansieringskanaler skulle även stödja tillväxten i små och medelstora företag och därigenom skapandet av nya inhemska arbetsplatser. 

Finansminister Rinne är nöjd med stödet för projektet som syftar till att utveckla masslånemarknaderna. ”Det är viktigt att man i det nuvarande ekonomiska läget försöker förstärka den inhemska finansmarknadens funktion och locka utländska investeringar även i finländska företag. Förtydligandet av masslånemarknadslagstiftningen är ett medel för ökning av den finländska finansmarknadens attraktivitet och verksamhetens förutsägbarhet”, konstaterar minister Rinne.

Begränsad ramlag föreslås som lösning

Den inhemska masslånemerknaden kunde enligt sammanfattningsvis utvecklas genom att man stiftade en begränsad ramlag som gäller förvaltarmodellen men som inte skulle ingripa i ärenden som omfattas av marknadsaktörernas avtalsfrihet. 

”Målet är att bevara en administrativt lätt reglering och att ingripa i nuvarande fungerande marknadsstrukturer så lite som möjligt. Det är viktigt att de nuvarande problem med rättssäkerheten och investerarskyddet som identifierats i samband med projektet undanröjs”, säger minister Rinne.

”Förtydligandet av rättsläget kan för egen del främja mångsidigheten hos de finansieringskanaler som är tillgängliga för små och medelstora företag och förbättra deras finansiella ställning, vilket i sin tur ökar möjligheterna att göra nödvändiga investeringar och skapa tillväxt”, konstaterar Antti Rinne.

Beredningen fortsätts under 2015

Projektet hör både till finansministeriets och till justitieministeriets verksamhetsområde. Ministerierna fortsätter med beredningen av projektet tillsammans.

Organiseringen av och tidtabellen för den fortsatta beredningen bestäms inom de närmaste veckorna.

Projektet i statsrådets projektregister

Förfrågningar: Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30477, e-post: fö[email protected]

Antti Rinne