Regeringens skrivelser till riksdagen om tillkännagivandet om skuggbanker och...

Finansministeriet 17.10.2013 10.21
Pressmeddelande -

Regeringen har översänt två skrivelser till riksdagen. Regeringen översände den 17 oktober 2013 en skrivelse till riksdagen med förslag till Europarlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder. Finansministeriets E-brev om kommissionens tillkännagivande om skuggbanksverksamhet sändes den 9 oktober.

Europeiska kommissionen utgav den 4 september ett tillkännagivande om skuggbanksverksamhet med vilket avses kreditförmedling eller jämförbar verksamhet utanför det vanliga banksystemet. Tillkännagivandet fokuserar på bekämpning av nya riskkällor och kommissionen utfärdade i samband med den ett förordningsförslag som gäller penningmarknadsfonder. Grunden för dessa utgörs av kommissionens grönbok från i fjol. Det centrala utgångsläget för kommissionens reglering av skuggbankverksamheten utgörs av G20-ländernas deklarationer samt rekommendationerna som utfärdats av finansiella stabilitetsrådet FSB.

Penningmarknadsfonderna en del av ett mera omfattande projekt för att reglera skuggbankverksamheten

Skuggbanksverksamhet består av mottagning av finansiering som liknar bankinlåning, genomföring av löptids- och likviditetstransformering, överföring av kreditrisker samt direkt eller indirekt hedging. Verksamheten inkluderar värdepapperisering, värdepapperslån eller återköpsavtal.  

Skuggbankverksamhetens risker och konsekvenser för finansmarknadssystemet har ett samband med risken för massiva uttagsorder och rusning till följd av mottagning av finansiering som liknar bankinlåning, dold hedging, kringgående av reglering och regleringsarbitrage samt andra störningar, såsom risk för smittningar.  

Kommissionens fortsatta åtgärder syftar till att öka transparensen bl.a. genom förbättrad insamling av information. Regleringen av kreditinstituts soliditet och motpartsrisker skärps framför allt i ett läge där de ingår avtal med icke reglerade aktörer. Kommissionen planerar reglering av återanvändning av värdepappersgarantier (s.k. värdepapperslagsdirektivet). I det ska man även fästa uppmärksamhet vid kvaliteten hos medlemsländernas makrostabilitetstillsyn.

Viktigt att utreda konsekvenserna av skuggbanksverksamhet

Regeringen understöder kommissionens förslag till förordning om penningmarknadsfonder och dess målsättningar.

I den fortsatta beredningen bör man dock ta i beaktande att alltför sträng och detaljerad reglering i orimlig mån kan försvåra penningmarknadsfondernas verksamhet i framtiden. Skuggbankverksamheten spelar även på allmän plan en central roll inom den reella ekonomi som en alternativ finansieringskälla, speciellt nu när de traditionella bankaktörerna minskat på finansieringsutbudet.

Regleringen av penningmarknaderna är en del av den mera omfattande regleringen av europeisk och nationell fondverksamhet. Den föreslagna förordningen borde granskas med hänsyn till huruvida den tillsammans med existerande reglering utgör en enhetlig och fungerande regleringshelhet. Den finländska lagstiftningen förutsätter i sig inte några betydande förändringar. Förslaget skulle komplettera placeringsfondslagstiftningen och bestämmelserna som gäller förvaltare av alternativa fonder.

Förfrågningar: Ilkka Harju, lagstiftningsråd, fö[email protected]