Till elektroniska tjänster via en och samma vy - arbetet med nationell servicearkitek-tur inleds

Finansministeriet 19.9.2014 10.15
Pressmeddelande -

Den nationella servicearkitekturen ingår i regeringens strukturpolitiska program och syftet med den är att producera de offentliga tjänsterna ännu effektivare. Den skapar en interoperabel infrastruktur för digitala tjänster och gör det enkelt att överföra data mellan organisationer och tjänster.

Genomförandeprogrammet omfattar servicekanal, servicevyer, identifiering och projekt för hantering av roller och behörigheter.  De grundläggande strukturerna för servicearkitekturen ska skapas fram till 2017.

Med servicekanal avses en kanal som möjliggör informationsförmedling mellan organisationer och som effektiviserar utvecklingen av tjänsterna. Utvecklingsmiljön för servicekanalen har varit tillgänglig sedan mars 2014. Servicekanalen börjar användas i produktionsmiljön under våren 2015. Via servicevyn är medborgarnas, företagarnas och tjänstemännens egna uppgifter och elektroniska tjänster tillgängliga på ett ställe, via ett användargränssnitt. I skede 1 implementeras en vy för medborgare och prototypen för vyn introduceras i december 2014. Betaversionen av servicevyn för medborgare lanseras hösten 2015.

Syftet med den nationella identifieringsmodellen är att ändra lagstiftningen om elektronisk autentisering och att därigenom skapa ett öppet nätverk mellan leverantörerna av identifieringstjänster, där identifieringstransaktioner kan förmedlas. Detta underlättar användningen för både medborgarna och leverantörerna av elektroniska tjänster. Målet är att förslagen till lagändringar ska bli färdiga i höst.

Helheten för hantering av roller och behörigheter omfattar lösningar för att hantera roller och behörigheter för företag och andra organisationer samt fysiska personer. Genom helheten är det möjligt att fungera i olika roller, exempelvis som företagare eller medborgare eller att agera för en omyndig. I framtiden är det också möjligt att ge en annan person en elektronisk fullmakt för att uträtta myndighetsärenden via tjänsten. Definieringen av helheten blir färdig före slutet av 2014.

Implementering utifrån principerna för agil systemutveckling

I arbetet med servicearkitekturen utnyttjas metoder för agil systemutveckling och öppna gränssnitt. Syftet är en så snabb implementering som möjligt och ett ändamålsenligt resultat.

För styrningen av programmet ansvarar den offentliga förvaltningens ICT-funktion vid Finansministeriet. För det praktiska genomförandet av projekten ansvarar enheten Servicearkitektur, som inrättades vid Befolkningsregistercentralen.

Servicearkitekturen iakttar principerna och anvisningarna för en övergripande arkitektur inom offentlig förvaltning. De nya strukturerna och verksamhetsmodellerna skapas utifrån befintlig bästa praxis.

* Den nationella servicearkitekturen (på finska)

Ytterligare information:

Maria Nikkilä, programchef, Finansministeriet, [email protected], 02955 30514

Olli-Pekka Rissanen specialsakkunnig, identifiering, Finansministeriet, [email protected], 02955 30364