AuroraAI-handlingsmodellen

I programmet AuroraAI tas en handlingsmodell fram och i modellen stödjer utvecklingen av verksamheten inom offentliga organisationer på ett människoorienterat och etiskt hållbart sätt på vägen mot en tid med artificiell intelligens. Artificiell intelligens och handlingsmodellen kan till exempel vid ämbetsverk användas för att effektivare och tydligare hänvisa en kund till tjänster som är lämpliga för kundens livshändelse eller livssituation. 

Handlingsmodellen innehåller exempel på beslut och åtgärder, med hjälp av vilka en offentlig organisation på ett AI-assisterat sätt kan ordna sin verksamhet för att stödja människor i olika livssituationer.  I sin helhet består handlingsmodellen av en beskrivning av de viktigaste synpunkterna och ömsesidiga beroendena, verktyg som stödjer ändringen av verksamheten och exempel på verkställandet av ändringen.  

Organisationer kan med hjälp av handlingsmodellen ordna tjänster på ett AI-assisterat sätt tillsammans med tjänsteleverantörer inom olika sektorer. Sektorsövergripande samarbete spelar en nyckelroll i att lyckas med ändringen och införandet av handlingsmodellen. 

Handlingsmodellen utvecklas under 2021–2022 i samarbete med pilotorganisationer. Målet är att kunna införa handlingsmodellen för utvalda händelser i livet innan utgången av 2022. 

Handlingsmodellen utarbetas öppet och det är möjligt att delta i arbetet via kanalen #toimintamalli i Slack-nätverket för programmet AuroraAI.

Mål för AuroraAI-handlingsmodellen

1. Människoorienterad verksamhetsutveckling

AuroraAI-handlingsmodellen gör det lättare för offentliga organisationer att utveckla sin verksamhet på ett människoorienterat sätt med hjälp av artificiell intelligens. 

Ett viktigt mål är att till exempel ämbetsverk, tillsammans med tjänsteleverantörer, med artificiell intelligens på ett bättre och effektivare sätt ska kunna stödja människorna i olika livssituationer. 

2. En övergripande granskning av människoorienterad ändring av verksamhet med hjälp av artificiell intelligens

AuroraAI-handlingsmodellen hjälper offentliga organisationer att granska människoorienterad och AI-assisterad ändring av verksamhet från olika perspektiv.

3. Ordnande av verksamhet så att den stödjer olika situationer och händelser i livet

AuroraAI-handlingsmodellen hjälper organisationerna att utveckla sin egen verksamhet (inklusive tjänster) för att stödja människor i olika situationer och händelser i livet och organisationer i olika affärstransaktioner.

Utfallet av AuroraAI-handlingsmodellen

1. En referensram för människoorienterad och AI-assisterad ändring av verksamhet

Referensramen sammanställer en helhetsbild över människoorienterad och AI-assisterad ändring av verksamhet med viktiga synpunkter (inklusive strategi, ledning, tjänster, förmågor, resurser, kärnverksamhet och informationsförvalting) och ömsesidiga beroenden. 

2. En verktygssamling för människoorienterad och AI-assisterad ändring av verksamhet inom organisationer

Verktygen hjälper offentliga organisationer att konkret ändra sin verksamhet mot ett människoorienterat samhälle som använder artificiell intelligens. Exempel på verktyg är lägesbilder för välfärd, framtidsbilder för den valda målgruppen, verktyg för ledning av människans eget välbefinnande och etikverktyg. 

3. Exempel på verkställandet av människoorienterad och AI-assisterad ändring av verksamhet

Exempel på verkställande av definition, genomförande och utveckling av verksamhetsändringen utarbetas med pilotorganisationer.