AuroraAI-nätverket

AuroraAI-nätverket är ett sätt att automatiskt koppla samman tjänster. Nätverket erbjuder i framtiden en smart distributionskanal för service som tillhandahålls av olika organisationer och ett sätt för växelverkan mellan organisationer. 

AuroraAI-nätverket gör det möjligt att samordna tjänsterna i samhället. Nätverket bildar en infrastruktur för tjänster, med vars hjälp en tjänst som är kompatibel med nätverket får tillgång till nätverkets egenskaper.

I AuroraAI-nätverket kan såväl statliga ämbetsverk och kommuner som olika företag och föreningar tillhandahålla sina tjänster. Olika aktörer kan med hjälp av nätverket vara till hjälp och nytta till alla i rätt tid. 

En person som är i behov av service får via applikationer som använder AuroraAI-nätverket förslag till servicehelheter som är lämpliga för personens egen livssituation. På detta sätt behöver personen inte på förhand veta vem som producerar tjänster som har en anknytning till situationen och var de kan hittas.

Nätverkets grundläggande egenskaper

Öppenhet

Vilka som helst organisationer, både offentliga aktörer och kommersiella företag, är välkomna att lägga till sina egna tjänster i AuroraAI-nätverket och utnyttja befintliga tjänster. Tjänsterna kan vara antingen öppna eller slutna, så länge de följer de gemensamma spelreglerna.

Kompatibilitet

För närvarande upprättar organisationer i regel sina egna gränssnitt (API) för digitala tjänster. Detta tar en stor mängd resurser som överlappande arbete. Ett öppet gränssnitt innebär inte heller att det är enkelt att använda eller hitta en tjänst. 

AuroraAI-nätverket strävar efter att tillhandahålla ett enhetligt gränssnitt till alla digitala tjänster i Finland. Dessutom eftersträvar AuroraAI-nätverket att införa användningen av samma gränssnitt i alla, även icke-digitala, tjänster, varvid kompatibiliteten och det ömsesidiga stödet mellan digitala och icke-digitala samt traditionella och nya tjänster görs möjlig. 

Teknikoberoende

AuroraAI-nätverket tar inte ställning till genomförandet av tjänster. Tjänster (och då det gäller icke-digitala tjänster, deras digitala motparter) kan drivas var som helst oberoende av plattform. Tjänsterna är decentraliserade – inte på samma ställe. Teknikoberoende eftersträvas, eftersom tekniker för genomförande snabbt och oundvikligen föråldras. 

Dynamisk kombination av tjänster

AuroraAI-nätverket medför en teknisk lösning för verksamhet över organisationsgränser. När en organisation för in sin tjänst i nätverket, kan alla andra använda och hitta den. Den inkluderas automatiskt som en del av de helheter som bildas för att motsvara användarens aktuella behov av personlig service. 

Servicehelheten skräddarsys av små delar. Återanvändning av tjänster och minskande av överlappande åtgärder frigör en stor mängd slösade resurser.

AuroraAI-nätverkets struktur

Utvecklingen av nätverket delas in i två helheter: huvudkomponenter i AuroraAI-nätverket och referensimplementeringar av tjänsterna i AuroraAI-nätverket.

Huvudkomponenter

Huvudkomponenterna i AuroraAI-nätverket gör det möjligt för tjänster som kopplats till nätverket att automatiskt ordnas och växelverka sinsemellan. 

AuroraAPI

AuroraAPI är ett öppet gränssnitt mellan tjänsterna i AuroraAI-nätverket som möjliggör en teknisk och semantisk koppling. Det är fråga om ett enhetligt sätt för att använda, hitta och förvalta alla tjänster (såväl digitala som fysiska) i samhället. 

Information och funktionalitet har skiljts från deras läge och tillhandahållare. Avsikten med detta är att främja avvecklandet av traditionella organisationsgränser, vare sig det handlar om flödet av data, hur lätt det är att hitta tjänster eller delning av funktionalitet mellan tjänster.

Tjänstekatalog

Tjänstekatalogen är en förteckning över tjänstebeskrivningar och andra nödvändiga uppgifter om tjänsterna som gör det möjligt att söka tjänster och läsa dem med maskin. Tjänstekatalogen använder Suomi.fi-servicedatalagret som en av sina informationskällor.

Profilhantering

Profilhanteringen skapar en splittrad, anonym digital identitet för användaren. Användaruppgifterna består huvudsakligen av påståenden som användarna själv uppgett och som användaren behåller full kontroll över. 

Uppgifterna lagras splittrat inom tjänsterna. Uppgifterna samlas inte till ett centraliserat datalager eller för administration vid någon enskild organisation. Om någon AuroraAI-tjänst skulle läcka information är informationen fortfarande anonymiserad och kan inte kopplas till användarens övriga uppgifter. 

Rekommendationsmotor

Rekommendationsmotorn föreslår de bästa möjliga kombinationerna av tjänster. Kombinationen av tjänster beror på användarens personliga preferenser, användarattribut och historiska data.

Referensimplementeringar

Det huvudsakliga syftet med referensimplementeringarna i AuroraAI-nätverket är att tillhandahålla en referensram eller modell för anslutning till nätverket för dem som utvecklar tjänster. Implementeringarna kan tas i bruk som sådana eller anpassas så att de är lämpliga för organisationens behov. AuroraAI är oberoende av användargränssnitt.

AuroraAI-chattbot

AuroraAI-chattbot är en teknisk realisering av ett diskuterande gränssnitt med hjälp av vilket tjänster kan hittas i AuroraAI-nätverket. Produkten har verkställts med öppen källkod och tjänsteleverantörerna kan utnyttja den direkt som en teknisk lösning och lägga till sina egna informationsinnehåll och funktioner. 

AuroraAI-chattboten använder huvudkomponenterna i AuroraAI-nätverket. Organisationer kan ta i bruk produkten och få stöd för ibruktagandet under 2021. Den första tjänsten som använder AuroraAI-chattboten är Hytebotti, som svarar på ungas frågor och hänvisar dem till rätt tjänster.

Hur är det med dig?

Med hjälp av tjänsten Hur är det med dig? kan olika tjänsteleverantörer hjälpa människor att skapa en lägesbild över sitt eget liv i olika situationer och händelser. Tjänsten producerar information om orsakssamband mellan val i ett lättbegripligt format och gör det möjligt för personer att leda sig själva för att uppnå sina mål och önskemål. 

Tjänsten Hur är det med dig? fungerar även som användargränssnitt till alla tjänster som är tillgängliga i AuroraAI-nätverket och till exempel för hantering av egna uppgifter.