AUTA-projektet 2016-2017

Verksamhetsmodellen för digitalt stöd utvecklades genom försök. Projektet AUTA innefattade 15 försök där man på olika sätt testade hur myndigheter, civilsamhällesorganisationer eller andra aktörer kan stödja de medborgare som behöver hjälp i digital ärendehantering.

Försöken var av olika slag och gällde olika kundgrupper och olika områden. I försöken deltog kommuner och städer, bibliotek, organisationer, företag och läroanstalter.

På listan nedanför finns närmare information om AUTA-projektets försök på finska.

Alavuden kaupunginkirjasto
Apuomena/ Kansalaistoiminnan keskus & tekninen kotipalvelu 
Celia
Hartolan ja Pertunmaan kunnat
Helsingin kaupunki, Osallisuus ja neuvonta -yksikkö Lasipalatsin Mediakeskus Oy (Helsingin kaupunkikonserni)
Hovi Group Oy
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote).
Kolpeneen palvelukeskus
Oulun kaupunginkirjasto
Pihtiputaan kunta
Rovaniemen kaupunki
Sodankylän kunta
Turun kaupunki
Utsjoen kunta
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Alavuden kaupunginkirjasto
Kokeilun ajankohta: 27.2.-4.6. ja 4.9.-17.12.2017
Kirjastossa annetaan digiopastusta asiakkaan oman laitteen tai tarvitsemiensa verkkopalveluiden käytössä. Kokeilun tavoitteena on selvittää, kuinka laajaa kirjastossa järjestettävän digiopastuksen kysyntä on ja minkälaisia kysymyksiä henkilökohtaisen opastuksen avulla voidaan ratkaista. Kokeilun tuloksia voidaan hyödyntää myös kansalaisopiston kursseja suunniteltaessa. Kokeilussa yhteistyössä on mukana Tenho Yhtiöt Oy-Viestintätoimisto Tenho.

Apuomena/ Kansalaistoiminnan keskus & tekninen kotipalvelu
Kokeilun ajankohta: 2.2017-9.2017
Tekninen kotipalvelu vie ikäihmisille ja muille tukea tarvitseville kotiin apua laitteiden, ohjelmien ja sähköisten palvelujen käyttöön. Palveluun liittyy kodin kaikkien älylaitteiden käytön ohjaus. Samalla voidaan tarkistaa asiakkaan tietokoneen, nettiyhteyden ja muiden mahdollisten laitteiden kunto ja tarkoituksenmukaisuus. Kotiin vietävän palvelun avulla varmistetaan, että myös ne henkilöt, joiden on liikuntarajoitteiden, pitkien etäisyyksien tai muiden syiden vuoksi hankalaa kulkea neuvontapisteille, saavat tarvitsemansa tuen sähköiseen asiointiin.

Celia
Kokeilun ajankohta: 04.2017-12.2017
Celian, ENTER ry:n ja Helsingin kaupunginkirjaston yhteisen kokeilun tavoite on tarjota ikääntyville, kotona asuville lukemisesteisille henkilöille ohjausta ja neuvontaa Celian maksuttomaan äänikirjapalveluun liittyen. Kokeilun tavoitteina on toteuttaa asiakkaan ohjaus neuvontaan kolmen toimijan yhteistyönä, rohkaista kohderyhmää verkkopalveluiden käyttöön, sekä testata Celia-kummi -konseptia.

Helsingin kaupunginkirjasto rekisteröi lukemisesteisiä henkilöitä Celian äänikirjapalveluun, ohjaa heitä Celia-kummien luo ja viestii palvelusta. ENTER ry:n vapaaehtoiset kummit opastavat asiakkaita Celian äänikirjapalvelun, sovelluksen ja laitteen käytössä. Celia tarjoaa kirjastojen ja opastajien tuen, tarvittavat koulutukset kouluttajatileineen sekä antaa viestinnän tukea.

Hartolan ja Pertunmaan kunnat
Kokeilun ajankohta: 1.12.2016-30.6.2017
Kokeilun tehtävä on innostaa ja motivoida ihmiset opettelemaan uusia taitoja ja asioimaan sähköisesti. Kokeilussa tuetaan digi-syrjäytymisvaarassa olevia kuntalaisia ja etsitään keinoja rohkaista heidät oppimaan digitaalisessa yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Se toteutuu jalkautumalla ihmisten pariin, pitämällä digikinkereitä, tuomalla esiin digin hyötyjä, poistamalla väärää tietoa  markkinoinnin keinoin ja vahvistamalla digitaalista yhteisöllisyyttä. Tukea tarjotaan antamalla henkilökohtaista opastusta, järjestämällä lainattavia laitteita sekä toteuttamalla matalan kynnyksen tuettu sähköisten palvelujen asiointiympäristö kuntien yhteispalveluun, kirjastoon ja kirjastoautoon.

Kokeilussa yhteistyössä ovat mukana Kela, Yhteispalvelu/Avi sekä muut valtion virastot, valtionvarainministeriö, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Hartolan ja Pertunmaan vanhusneuvostot ja eläkeläisjärjestöt, muut yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt ja seurakunnat, sekä kilpailuttamalla hankittu yrityskumppani, joka tuottaa kokeilussa tarvittavan sähköisen asioinnin opastamisen, henkilökohtaisen tuen ja lainattavat laitteet sekä kuvapuheluteknologian.

Helsingin kaupunki, Osallisuus ja neuvonta -yksikkö Lasipalatsin Mediakeskus Oy (Helsingin kaupunkikonserni)
Kokeilun ajankohta: 15.4. - 1.10.2017
LUOKSE-kokeilussa etsitään menetelmiä niiden kaupunkilaisten digineuvonnan järjestämiseksi, jotka eivät pääse kodeistaan digineuvontaa tarjoaviin toimipisteisiin. Kokeiluhankkeessa selvitetään kohderyhmien tarpeita, koteihin ulottuvan digineuvonnan käytännön toteutukseen liittyviä erityiskysymyksiä ja mahdollisia lainsäädännöllisiä muutostarpeita. Kysymyksenasettelun ja havaittujen ongelmien kulku kohti ratkaisuja tapahtuu olemassa oleva digineuvonta huomioiden toimiva digineuvonta kehitetään yhdenvertaisemmaksi, kattavammaksi ja entistä paremmin kaikki kaupunkilaiset huomioivaksi. Kokeilussa yhteistyössä ovat mukana ENTER ry, Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin Vanhusneuvosto, Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Asukastalot ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Kotihoito

Hovi Group Oy
Kokeilun ajankohta: 2.5.2017-31.12.2017
Digikutsu-kokeilun päätavoite on saada tabletin käyttö osaksi ikääntyneen arkea niin, että asiakas voi itse huolehtia asioinnistaan verkossa ja löytää itselleen mielekästä sisältöä. Tabletin käyttöä ylläpidetään ja verkostoa kasvatetaan.  Kutsuilla kokoonnutaan 5-10 hengen ryhmissä kerran viikossa digiemännän tai -isännän kanssa. Ohjelma on pedagogisesti rakennettu ja nojaa tabletti-tietokoneiden eri appien avulla tapahtuvaan oppimiseen. Sisällössä hyödynnetään olemassa olevia, internet-pohjaisia ohjelmia sekä sovelluksia. HoviKoti vastaa koulutuskokonaisuudesta ja luo toimintaympäristön sekä -mallit.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)
Kokeilun ajankohta: 1.4.–29.12.2017
Kainutlaatuinen digituki -kokeilussa kehitetään vapaaehtoista järjestöpohjaista tukihenkilötoimintaa digitaalisen osaamisen, sähköisen Omasote-palvelun ja Kanta-palvelujen käytön lisäämiseksi. Kokeilussa hyödynnetään olemassa olevia Kainuun Nuotan verkostoja ja Klubitalo Tönärin Arjen pelastajat -toimintamallia sekä pääosin olemassa olevia sähköisiä työkaluja. Valmentamista toteutetaan sekä lähi- että etäopastuksena. Vapaaehtoiset tukihenkilöt (n. 20) koulutetaan tehtäväänsä ja kansalaiset innostetaan käyttämään Omasotea ja Kanta-palveluja. Samanaikaisesti soten ammattilaisia aktivoidaan palvelun hyödyntämiseen asiakastyössään. Kokeilu kohdistuu kainuulaisiin, jotka eivät vielä osaa tai halua käyttää tai eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita. Kokeilu laajennetaan haja-asutusalueille. Kokeilussa yhteistyössä mukana ovat Kainuun Nuotta ry ja Klubitalo Tönäri.

Kolpeneen palvelukeskus
Kokeilun ajankohta: 5.2017-12.2017
Kokeilun tarkoituksena on auttaa kuntalaisia käyttämään sähköisiä palveluita Lapin kuntien Virtu-palvelupisteissä (kuten TE-palvelut, KELA, erityispalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa). Kohderyhmänä ovat ne työikäiset henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä tukea sähköisten palveluiden käyttöön ja mahdollisesti ovat jo kunnan palveluiden piirissä esim. sosiaalipalveluiden asiakkaat. Kokeilun avulla laaditaan valmennusohjelma ja tukimateriaalit kuntien työntekijöille. Valmennusohjelma suunnitellaan yhdessä kuntien työntekijöiden ja kehittäjä-asiakkaiden kanssa. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen työntekijä valmentaa kuntien työntekijöitä opastamaan asiakkaita sähköisten palveluiden käytössä. Lisäksi kokeilussa kuvataan Virtupalvelupisteiden toimintamalli valtakunnallista toimintamallia varten. Kokeilussa yhteistyössä mukana ovat kaikki Lapin kunnat, joissa on virtupalvelupiste, Lapin Te-toimisto ja Kela, kuntayhtymät.

Oulun kaupunginkirjasto
Kokeilun ajankohta: 12.2.-12.11.2017
Kokeilussa laajennetaan digitaalisten palvelujen käytön neuvontapalvelua ”digitalkkaria” Oulun kaupunginkirjaston pääkirjaston lisäksi myös muihin kirjaston palvelupaikkoihin. Tämä parantaisi ratkaisevasti ”digitalkkari”-palvelun saavutettavuutta. Jokaiseen kirjastoon ei omaa ”digitalkkaria” kannata resursoida, joten palvelua tarjotaan asiakkaille etukäteisvarausten perusteella. "Digitalkkari" auttaa asiakkaita esimerkiksi tulostamisessa, skannaamisessa ja kopioimisessa sekä kirjaston e-aineistojen ja muiden digitaalisten palvelujen käytössä. Opastus tapahtuu kirjaston tiloissa. Palvelu on maksuton.

Pihtiputaan kunta
Kokeilun ajankohta: 4.2017- 10.2017
Pihtiputaan mummokin digiosaajaksi! Sitä kokeillaan toimintamallilla, jossa senioreille viedään kannettavien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käyttökoulutusta heidän omien kokoontumisiensa ja aktiviteettiensa yhteyteen. Näissä tapahtumissa syntyneelle kiinnostukselle ja alkuosaamiselle pyritään saamaan jatkoa muodostamalla opintopolku, jotta kipinän saaneilla olisi mahdollisuus kehittyä digipalveluiden käyttäjiksi joko itsenäisinä osaajina tai avustettuina palveluiden käyttäjinä.  Seuraavissa vaiheissa senioreiden digilaitteiden ja -palveluiden käyttötaitoja kehitetään tarjoamalla heille henkilökohtaista opastusta. Sitä tarjotaan kirjastolla tai muussa sopivassa paikassa, mutta opastusta viedään myös tarvittaessa opastettavien luokse esim. muiden palvelukäyntien yhteydessä. Kokeilussa yhteistyössä mukana ovat Pihtiputaan eläkeläisyhdistykset.

Rovaniemen kaupunki
Kokeilun ajankohta: 2.5.-30.9.2017  (1.-31.7. tauko, kesto 4 kk)
Rovaniemen kaupungin kokeilu on kaksiosainen. Ensimmäinen osa toteutetaan Rovaniemen kaupungin liikkuvien ja kiertävien palvelujen, LIKELLÄ-hankkeen yhteyspinnassa. Hankkeen ONNI-hyvinvointibussi pysähtyy kylätaloilla ja tarjoaa monialaisesti hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. Palveluja tuotetaan sekä perinteisesti että digitaalisuutta kehittäen. Digituen asiakkaat ovat ensisijaisesti ikääntyneitä ONNI-bussin asiakkaita, joilla ei ole riittäviä taitoja ja/tai halukkuutta ottaa digitaalisia palveluja käyttöönsä. Kokeilun tavoitteena on toteuttaa kahdella kylällä pitkäkestoista, skaalattavissa olevaa ryhmämuotoista digitukea, joka organisoidaan yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa.  

Toinen osa kokeilusta on Kauppatorin asukastuvalla oleva Digituki. Tuvalla annetaan muiden toimintojen ohessa VIRTU-asiointipisteen käyttöön neuvontaa ja ohjausta. Kokeilun tavoitteena on lisätä ja syventää digitaalisten palvelujen käyttöönottoa osana heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden matalan kynnyksen toimintaa. Keskeinen asiakasryhmä on eri syistä työelämän ulkopuolella pitkään olleet henkilöt. Kokeilussa yhteistyössä mukana on Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE).  

Sodankylän kunta, osuuskunta Sompion Tähti
Kokeilun ajankohta: 01.05.2017 -15.09.2017
Kokeilussa madalletaan kynnystä digipalveluja kohtaan ja näytetään kotona kädestä pitäen, mitä digipalvelut voisivat olla osana asiakkaan hoitoon liittyvää palvelukokonaisuutta.  Kotikäyntien yhteydessä kerätään tietoa asiakkaiden digivalmiuksista ja arkipäiväistetään sähköisiä sovelluksia tutustuttamalla asiakkaita niihin.

Asiakkaan alkukiinnostuksen herättyä siirrytään esittelemään ja kokeilemaan mm. ODA-oirearvioita. Kokeilun alussa kartoitetaan myös työntekijöiden valmiuksia  digilaitteiden käyttöön ja erilaisten digitaalisten sovellusten opetteluun asiakkaille esiteltäväksi. Kokeilun aikana testataan myös, olisiko asiakkaalle tai terveydenhuollon yksikölle hyötyä joistakin kotona tehtävistä seulontatutkimuksista (esim. paino, verensokeri tai ”terveyssalkun” kokeilu). Kokeilussa yhteistyössä mukana ovat Kotiasiakkaat, Sodankylän kunnan eri sote-palveluyksiköt (mm. kotihoito, vammaispalvelu, Lääkäriasema Aslak ry, Tähtikuitu Oy, ODA (omat digipalvelut -projekti) ja Toimiva kotihoito Lappiin.

Turun kaupunki
Kokeilun ajankohta: 1.11.2016-30.9.2017
Turun kaupungin ja yhteistyöverkoston kokeilussa opastetaan terveysasemien asukkaita OmaKanta- ja kaupungin oman eTerveyspalvelujen käyttöön. Opastus tapahtuu Runosmäen ja keskustan terveysasemilla kahtena päivänä viikossa. Tavoitteena on tavoittaa terveyspalvelujen suurkäyttäjät, jotka tarvitsevat apua monissa kanavissa. Kokeilussa yhteistyössä mukana ovat Auralan setlementti ry, Turun ammattikorkeakoulun Kansalaisen IT-tuki ja Turun Seudun Osuuspankki sekä Runosmäen ja keskustan terveysasemat.

Lue Suomidigi.fi-blogi kokeilun kokemuksista: "Pienellä digiavulla oman elämänsä sankariksi" 

Utsjoen kunta
Kokeilun ajankohta: 5.2017 – 12.2017
Kokeilussa tuetaan Karigasniemen kylän ja sen lähiympäristön ikäihmisiä ja muita digitaalisen tuen tarpeessa olevia. Samalla selvitetään miten saadaan heidät kiinnostumaan digitaalisista palveluista ja sitä kautta opettelemaan niiden käyttöä ja kehittämään omia digitaalisia valmiuksiaan. Digineuvonta viedään kuntakeskusten ulkopuolisiin kyliin ja asiakkaiden koteihin asti ”etsivänä” digineuvontatyönä. Kokeilussa yhteistyössä mukana ovat Karigasniemen eläkeläiset ry., Karigasniemen kyläyhdistys, Utsjoen yhteispalvelupiste ja Pohjoisimman Lapin Leader ry.

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kokeilun ajankohta: 8.2017- 5.2018
Kokeilussa opastetaan Pohjanmaan väestöä käyttämään digitaalisia palveluja alueen kirjastoissa. Kokeiluun palkataan henkilö, joka kiertää eri paikkakunnilla opastamassa laitteiden ja eri palvelujen käyttöä molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englanniksi. Henkilökohtaista ja pienryhmäopastusta täydentää puhelinneuvonta, jota tarjotaan tiettyinä aikoina. Lisäksi selvitetään opastusten onnistumista kirjastoihin etäyhteydellä. Kokeilussa tuotetaan opastusmateriaalia sekä paperilla että videoina. Kirjastoihin muodostuu digi-infopisteitä, joissa on saatavilla joko henkilökohtaista opastusta tai opastusmateriaalia. Kokeilussa yhteistyössä mukana ovat Vaasan maakuntakirjastoalueen kirjastot, Datero ry ja Vaasan seudun yhdistykset ry.

Kontaktinformation
konsultativ tjänsteman
Heikki Talkkari
Tfn 02955 30096
heikki.talkkari(at)gov.fi