Beredskap

Enligt statsrådets principbeslut om informationssäkerheten är förebyggande och beredskap ett prioriterat utvecklingsområde. Beredskap för störningar i ett normalläge ingår i bästa praxis för informationshantering oberoende av organisation. Normerna för beredskapen i undantagsförhållanden anges i beredskapslagen och statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (2013). Beredskapslagen förpliktar myndigheterna att bygga upp en beredskap. Finansministeriet kan under undantagsförhållanden bestämma om ordnandet av statliga myndigheters informationsförvaltning, databehandling, elektroniska tjänster, telekommunikation och datasäkerhet. Dessutom spelar statsrådets principbeslut om utvecklandet av informationssäkerheten inom statsförvaltningen (2009) och om en säkerhetsstrategi för samhället (YTS 2010) en central roll i styrningen av beredskapen och utformningen av kraven. Strategin definierar samhällets vitala funktioner, som ska säkerställas vid störningar både i ett normalläge och i undantagsförhållanden. Strategiska uppgifter för förvaltningsområdena har definierats i syfte att upprätthålla de vitala funktionerna. Därutöver kan respektive ämbetsverk och organisation ha andra tjänster och uppgifter som är kritiska med tanke på deras egen verksamhet.

Samhällets vitala funktioner och de understödjande tjänsterna och systemen utgör nätverk som är beroende av varandra. I servicenätverk som består av användare och huvudmän för tjänsterna deltar olika parter inom förvaltningen, medborgare, organisationer, företag samt leverantörer av ICT-tjänster. Tjänsterna är beroende av att samhällets ICT-infrastruktur fungerar. ICT-tjänsternas kontinuitet säkerställs genom interaktion mellan myndigheter, klientorganisationer och tjänsteleverantörer samt gemensamma handlingsregler och förfaringssätt.

Ytterligare information:

Mer information:

Aku Hilve, tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530088