Beslutsfattande och styrning

Beslutsfattandet måste utgå från en stark strategisk styrning och en övergripande granskning av kommunens funktioner.


Sektorplanerna och den övriga planeringen bör tydligt kopplas till kommunens lånsiktiga strategi.

Besluten ska grunda sig på rättidig information och erfarenhet, strategisk informationsledning. Informationen ska vara strukturerad och den ska kunna användas på ett konsekvent sätt. Mätarna som används vid identifiering och uppföljning av åtgärdernas effekter ska ingå i ledningens informations- och rapporteringssystem.

Det är skäl att ansluta åtgärder och utvecklingsprojekt som främjar produktiviteten till budgetens funktionella mål som en del av den årliga ekonomiplaneringsprocessen och därtill hörande ekonomiförvaltningen och uppföljningen.

Vid sidan av den tekniska informationsförvaltningen ska uppmärksamhet ägnas åt användning och spridning av information och kompetens. Ökandet av produktivitets- och effektivitetskännedomen inom hela organisationen påskyndar ofta innovation och införande av nya verksamhetssätt.