CAF ja itsearviointi

CAF-laatutyön tukea antaa HAUS

HAUS toimii kansallisena CAF-yhteyspisteenä ja edustaa Suomea työryhmässä, joka vastaa CAF-mallin kehittämisestä ja käytön edistämisestä EU-tasolla.

HAUS/Kehittämispalvelut, CAF

Asiakkuuspäällikkö Timo Kuntsi, HAUS p. +358 44 977 8385

 

CAF-yhteinen arviointimalli

CAF (Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyönä kehitetty julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli. Päivitetyssä CAF 2013 kriteeristössä ei ole merkittäviä eroja vuoden 2006 versioon nähden, mallissa on esimerkiksi edelleen yhdeksän arviointialuetta ja 28 arviointikohtaa. Suurimpia uudistuksia kriteeristössä on arviointialueilla 5 (prosessit), 6,7 ja 8 (asiakas- ja kansalaistulokset, henkilöstötulokset sekä yhteiskunnalliset tulokset ).

Uudistetussa kriteeristössä on haluttu painottaa julkisen sektorin lähiajan erityisiä haasteita kuten todellista asiakaslähtöisyyttä, suoritus- ja toimintakykyisyyttä, innovaatioita, etiikkaa, yhteistyökykyä sekä sosiaalista vastuullisuutta. CAF 2013 on edelleen veloituksetta kaikkien käytettävissä.

CAF 2013 (suomeksi)
CAF 2013 (englanniksi)
EIPAn Caf-sivusto
European CAF Users' Event (Rome)

Liity LinkedIn CAF-verkostoon

CAF-itsearviointimalliin on Suomessa tehty erillisiä liitteitä, joita voi käyttää joko varsinaisen CAF-mallin lisänä tai erillisenä pikaisempana arviointivälineenä.

CAF 2006 -yhteinen arviointimalli
CAF-arviointimallin liitteet:
Sähköinen hallinto
Henkilöstöpolitiikka
Tuloksellisuus ja vaikuttaminen
Omakielinen asiointi
Kestävä kehitys 

CAF-arviointi osana hallinnonalan ohjausta

Ministeriöiden tehtävänä on hallinnonalan virastojen ohjaus ja seuranta sekä toimialan kehittäminen. Useamman hallinnonalan virastoissa on käytössä CAF-arviointimalli ja itsearvioinnin avulla saatavia tuloksia voidaan oman toiminnan kehittämisen ohella käyttää hyväksi myös hallinnonalan ohjauksessa. Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on jo vuosia ollut kattavasti käytössä CAF-arviointimalliin perustuva ohjaus, joka perustuu ohjattuun itsearviointiin CAF-mallinmukaisesti, lisätietoja:

CAF-arvioinnit hallinnonalan ohjauksessa

CAFin ulkoinen palautteenanto (PEF)

CAFia käyttäneen organisaation on itsearviointinsa jälkeen mahdollista hakea kehittämistyönsä tueksi ulkopuolista palautetta, jonka antavat tehtävää varten koulutetut arvioitsijat ns. PEF-kriteeristön pohjalta. Menettelyssä arvioidaan itsearviointiprosessin toteuttamista, arvioinnista johdettujen kehittämistoimien tarkoituksenmukaisuutta ja organisaation laatujohtamisen kypsyystasoa CAF-kriteeristössä esitettyjen kahdeksan erinomaisen suorituskyvyn tunnusmerkin pohjalta. Menettelyn onnistuneesti suorittavilla organisaatiolla on mahdollisuus hakea kaksi vuotta voimassa olevaa CAF-laatusertifikaattia. Lisätietoja PEF-prosessista: http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191