AuroraAI-chattbotsgemenskapen 


AuroraAI-chattbotsgemenskapen för samman olika aktörer. Gemenskapen minskar överlappningar och ökar samarbetet mellan olika organisationer som använder chattbotar. Botgemenskapen effektiviserar gemensamt lärande och delande av kunskap och erfarenheter.

AuroraAI-chattbotsgemenskapen är ett forum som sträcker sig över organisations- och sektorsgränserna. Genom gemenskapens kompetens och synpunkter främjas servicestrukturen i det nationella AuroraAI-nätverket och förenhetligas utvecklingsarbetet i fråga om utvecklandet av en människocentrerad chattbot.

Arbetet i AuroraAI-chattbotsgemenskapen är öppet. Det går att delta i arbetet via kanalen #chatbotyhteisö på diskussionsforumet Slack, som AuroraAI-programmet använder. Arbetsspråket är finska. Gemenskapen träffas ungefär en gång i månaden genom Teams – välkommen till möten!

Gå med i Slack-nätverket för AuroraAI (på finska)

***********************************************

AuroraAI: Kartläggning av den offentliga förvaltningens chattbotslösningar

Finansministeriet genomför med assistans från CGI en kartläggning av användningen av chattbotslösningar inom den offentliga förvaltningen. Syftet med kartläggningen är att ta fram en lägesbild av den offentliga förvaltningens användning av chattbotslösningar, deras användningsområden och interoperabilitet. Kartläggningens resultat kommer att användas vid styrning av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen och av de gemensamma stödtjänsterna för e-tjänster.

Enkäten har gått ut (6/6/2022) via e-post till offentliga förvaltningsoperatörer. Om du inte har fått enkäten, vänligen se i din skräppostmapp eller kontakta Elina Melasuo (elina.melasuo(at)gov.fi).

Svar på frågorna i vår kartläggning begärdes via länken nedan senast torsdagen den 30 juni 2022.

LÄNK TILL ENKÄTEN

Vår enkät behandlar många olika ämnen, från chattbotstekniken till finansieringen av chattbotarna, så vid behov kan ni skicka länken till enkäten vidare till olika experter i er organisation som kan besvara frågorna. Vårt mål är att ta reda på vad den offentliga förvaltningen använder chattbotslösningar till, vilken teknik de bygger på, vilka utmaningar och möjligheter som har identifierats i samband med användningen av dem och hur de har genomförts i fråga om bland annat organiseringen av finansiering.

Kartläggningens resultat kommer att publiceras här på AuroraAI-chattbotsgemenskapens webbplats (preliminär uppskattning i september 2022).

Vi tackar för era svar!

***********************************************

Infoinslag: Skatteförvaltningens chattrobot Virtanen och chattbotens roll när organisationens verksamhet förändras och ett människocentrerat samhälle skapas 

Det andra informationsinslaget om AuroraAI-chattbotsgemenskapen ordnades den 6 juni 2022.

Vid informationsinslaget behandlades i fråga om Skatten chattbotens roll när organisationens verksamhet förändras i riktning mot ett mera människoorienterat samhälle samt Skatteförvaltningens chattrobot Virtanens förmågor, (kund)upplevelserna, indikatorerna för hur man förbättrar servicekvalitén, inkluderingen av allmänheten i utvecklandet och sådant som ska beaktas i utvecklandet av den tjänst som rör medborgarna.

Nedan finns länkar till inspelningen av informationsinslaget och till webbsidan samt demonstrationen (klicka på länkarna nedan): 

Informationsinslag om AuroraAI 6.6.2022: Skatteförvaltningens chattrobot Virtanen – INSPELNING (YouTube)

Länk till webbsidan för informationsinslaget här (på finska).

Du kan se demonstrationen på adressen vero.fi på sidan Verokortti (sv. Skattekort) eller på inloggningssidan för MinSkatt.

På begäran kan presentationsmaterialet från inslaget skickas per e-post. Kontakta elina.melasuo(at)gov.fi.

 

Infoinslag: OuluBot och chattbotens roll när organisationens verksamhet förändras och ett människocentrerat samhälle skapas


Det första informationsinslaget om AuroraAI-chattbotsgemenskapen ordnades den 24 januari 2022. Vid informationsinslaget behandlades i fråga om OuluBot vilken roll chattboten har när organisationens verksamhet förändras och ett människocentrerat samhälle skapas.

Nedan finns länkar till inspelningen av informationsinslaget och till webbsidan (klicka på länkarna nedan) samt svar på frågorna:

Informationsinslag om AuroraAI 24.1.2022: Oulubot – INSPELNING (YouTube)

I inspelningen demonstreras även hur OuluBot fungerar i praktiken på Uleåborgs stads webbsidor.

Länk till webbsidan för informationsinslaget här.

På begäran kan presentationsmaterialet från inslaget skickas per e-post. Kontakta elina.melasuo(at)gov.fi.


Svar på frågor som ställdes på inslaget:


1. Kommer det att ordnas ett informationsinslag om AuroraAI-nätverket och de tekniska användargränssnitten i en nära framtid?

Det kommer att ordnas ett informationsinslag men det har inte ännu fattats beslut om när.
Under tiden finns information om ämnet på den här sidan: AuroraAPI-gränssnittet (på finska).

Tillsättningen (22.6.2022): Offentlig dokumentation om AuroraAI-nätverket (på finska)


2. Hur påverkas kostnadskalkylen av kundernas åldersstruktur?

OuluBot används just nu helt anonymt och användarna behöver inte uppge uppgifter om sig själva. Det görs inte heller några antaganden om vilken åldersgrupp användarna tillhör baserat på sökningarna.


3. Vilken processkapacitet behöver OuluBot enligt er erfarenhet? Hur beror det här på volymen av ärenden eller på hur komplicerade ärendena är? 

I anskaffningen av OuluBot ingick den kapacitet som behövs i tjänsterna för produktionsanvändning enligt målsättningen. Kapaciteten skalas upp enligt behov utan separata kostnader (målsättningen är emellertid märkbart bredare än det som används i OuluBot just nu). I anskaffningspriset ingår även ett gränslöst antal diskussioner till fast pris. 

Vid behov kan kapaciteten höjas även för integrationsplattformen (Azure).


4. Vilken teknik används i OuluBot?

Boost AI, dialog artificiell intelligens.
Uleåborgs stads integrationsplattform Microsoft Azure, och ovanpå den har det skapats olika helheter.


5. Blir det möjligt att genom OuluBot lämna respons direkt när man uträttar ärenden? 

Det är möjligt att direkt lämna respons via OuluBot om enskilda meddelanden när man uträttar ärenden, men när diskussionen avslutas kan användaren lämna skriftlig respons om hela diskussionen som ett tillägg till responsen på hela diskussionen genom att ge tumme upp. Skapandet av behandlingsprocesser för den respons från användarna som kommer via OuluBot har varit ett av föremålen för användningen och den fortsatta utvecklingen av analytiksystemet (Ouka Azure).


6. Hur anonymiserar ni svaren? 

Diskussionerna anonymiseras automatiskt efter att diskussionen avslutats.

 

Gå med i Slack-nätverket för AuroraAI (på finska)

Det nationella programmet för artificell intelligens AuroraAI

Startpaket för den som ansluter sig till AuroraAI-nätverket (på finska)