Delegationen för intern kontroll och riskhantering

Delegationen för intern kontroll och riskhantering är en lagstadgad delegation enligt förordningen om statsbudgeten. Den tillsätts av statsrådet. Delegationen fungerar som ett forum för ministeriernas tjänstemannaledning och statens revisionsverk i frågor kring intern kontroll och riskhantering.

Dess uppgift är att följa och bedöma läget och förfarandena när det gäller organiseringen av den interna kontrollen och den riskhantering som är en del av den samt ta initiativ till utveckling. Delegationen samordnar olika myndigheters, ämbetsverks och inrättningars åtgärder inom intern kontroll samt samlar och sprider bästa praxis.

Delegationens ordförande är biträdande controllern vid statsrådet. Delegationen har 15 av statsrådet tillsatta medlemmar som företräder respektive ministerium, statens revisionsverk, Statskontoret och FPA.