Service som erbjuds näringsidkare digitaliseras

Kaksi kättä kannettavan tietokoneen näppäimillä.YritysDigi-projektet riktar sig till myndigheter som tillhandahåller service åt aktörer som bedriver näringsverksamhet. Projektet främjar de nationella digitaliseringsmålen och bemöter de utmaningar som de som bedriver näringsverksamhet ställs inför. Projektmålen:

  • Näringsidkarnas pappers- och besöksärenden har minskat betydligt, och det finns många digitala företagstjänster att tillgå.

För att målet ska uppnås krävs det att

  • servicen tillhandahålls via en digital kanal

  • den tillhandahållna servicens kvalitet och funktioner motsvarar kundernas förväntningar

  • de lagar som reglerar organisationernas verksamhet och service samt organisationernas verksamhetssätt gör det möjligt att tillhandahålla service endast via en digital kanal

Åtgärder inom projektet

  • Serviceutbudet och tillståndet med servicen kartläggs och utreds genom enkäter om servicelöften

  • I samband med plattformsarbetet ska man utreda och bygga upp funktionella konceptmodeller och grundläggande krav på en lösning för småskalig e-service

  • Distribuering av goda exempel på e-service som är till nytta för dem som bedriver näringsverksamhet

Arbetet med de ovan nämnda åtgärderna fortsätter.

Åtgärder inom YritysDigi-projektet

Enkät om servicelöften

Man har i samband med YritysDigi-projektet genomfört enkäter om servicelöften om nuläget för service som riktas till dem som bedriver näringsverksamhet, hur utvecklad servicen är samt om utvecklingsplanerna. Enkäten riktades till alla organisationer inom den offentliga förvaltningen 2020 och 2021. Enkäten genomförs den tredje och sista gången hösten 2022, då man får en något mer långsiktig bild av hur serviceutbudet utvecklas och hur regeringsprogrammets mål nås.

Platform för e-service

Syftet med plattformsarbetet är att skapa kravbeskrivningar av funktioner och egenskaper i inledningsskedet för aktörerna inom den offentliga förvaltningen.  Gemensamma definitioner underlättar, förenhetligar och försnabbar genomförandet av upphandlingar.

Arbetet motiveras av att utbudet av småskalig e-service är dåligt.

Distribuering av goda exempel

Vi söker och beskriver exempel på god e-service som företag och sammanslutningar kan utnyttja. Exemplen samlas in för att delas vidare. Med hjälp av dessa exempel försöker vi hjälpa och inspirera kommuner och andra myndigheter att utveckla sitt serviceutbud.

Arbetsgivarföretags servicebehov: Anställning av den första arbetstagaren 

I den kartläggning av servicebehovet som gjordes 2020 utreddes arbetsgivarföretagens servicebehov med hjälp av servicedesign i det skede av affärsverksamheten då det blir aktuellt att anställa den första arbetstagaren.

Målet var att identifiera sådan service inom den offentliga förvaltningen som företagare behöver i denna situation och som ännu inte tillhandahålls digitalt. Målet är att utveckla en serviceprocess på ett enda ställe. Arbetet resulterar i en konceptbeskrivning av objektet, en kundenkät, en plan för fortsatta åtgärder och en slutrapport som sammanfattar arbetet. Kartläggningen har publicerats hösten 2021.

Grundläggande uppgifter om YritysDigi-projektet

YritysDigi-projektet inrättats i samband med tillsättandet av ett program för främjande av digitalisering, och projektgruppen tillsattes den 3 september 2020.

Kontaktinformation

projektchef
Petteri Ohvo
Tfn 02955 30427
petteri.ohvo(at)gov.fi

programchef
Marjukka Saarijärvi
Tfn 02955 30208
marjukka.saarijarvi(at)gov.fi