Service som erbjuds näringsidkare digitaliseras

Kaksi kättä kannettavan tietokoneen näppäimillä.YritysDigi-projektet riktade sig till myndigheter som tillhandahåller service åt aktörer som bedriver näringsverksamhet. Projektet främjade de nationella digitaliseringsmålen och bemöter de utmaningar som de som bedriver näringsverksamhet ställs inför. Projektmålen:

  • Näringsidkarnas pappers- och besöksärenden har minskat betydligt, och det finns många digitala företagstjänster att tillgå.

För att målet ska uppnås krävs det att

  • servicen tillhandahålls via en digital kanal

  • den tillhandahållna servicens kvalitet och funktioner motsvarar kundernas förväntningar

  • de lagar som reglerar organisationernas verksamhet och service samt organisationernas verksamhetssätt gör det möjligt att tillhandahålla service endast via en digital kanal

YritysDigi-projektet löpte ut vid utgången av 2022, och det avslutande evenemanget ordnades den 28 november 2022.

Åtgärder inom YritysDigi-projektet

Enkät om servicelöften

I samband med YritysDigi-projektet genomfördes enkäter om servicelöften om nuläget för service som riktas till dem som bedriver näringsverksamhet, hur utvecklad servicen är samt om utvecklingsplanerna. Enkäterna riktades till alla organisationer inom den offentliga för-valtningen 2020, 2021 och 2022. Från dessa tre år fick vi en något långsiktigare bild av hur serviceutbudet har utvecklats och därmed om hur målen i regeringsprogrammet har upp-nåtts.

Läs mer om enkäterna om servicelöften och rapporterna

Platform för e-service

Arbetet med den digitala serviceplattformen hade som syfte att skapa ett koncept för aktö-rerna inom den offentliga förvaltningen och kravspecifikationer för de funktioner och egen-skaper som ingår i servicens startskede. Gemensamma definitioner underlättar, förenhetli-gar och snabbar upp genomförandet av upphandlingar.

Läs mer om arbetet med den digitala serviceplatformen

Distribuering av goda exempel

Vi letade fram och beskrev exempel på goda digitala tjänster som organisationerna inom den offentliga förvaltningen tillhandahåller för företag och sammanslutningar. Exemplen samlades in för att delas vidare. Med hjälp av dessa exempel försöker vi hjälpa och inspi-rera kommuner och andra myndigheter att utveckla sitt serviceutbud. Det finns ingen orsak att försöka uppfinna hjulet på nytt!

Läs mer om goda exempel

Utredning: digitalisering av e-tjänster som hänför sig till kommunernas lagstadgade uppgifter

Enligt resultaten från enkäterna om servicelöften är det dåligt utbud av och dålig kvalitet på digitala tjänster som tillhandahålls för lagstadgade uppgifter som ligger på kommunernas och städernas ansvar. Med de modeller för utveckling och de begränsade resurser som nu finns kan betydande förändringar knappast väntas. Borde organisationerna inom statsför-valtningen producera digitala lösningar för kommunernas bruk? 

Arbetsgivarföretags servicebehov: Anställning av den första arbetstagaren 

I en kartläggning av servicebehovet som gjordes 2020 utreddes arbetsgivarföretagens ser-vicebehov med hjälp av tjänstedesign i det skede av affärsverksamheten då det blir aktuellt att anställa den första arbetstagaren.

Målet var att identifiera sådan service inom den offentliga förvaltningen som företagare be-höver i denna situation och som ännu inte tillhandahålls digitalt. Målet var att utveckla en serviceprocess på ett enda ställe. Arbetet resulterade i en konceptbeskrivning av objektet, en kundenkät, en plan för fortsatta åtgärder och en slutrapport som sammanfattar arbetet. Kartläggningen har publicerats hösten 2021.

Grundläggande uppgifter om YritysDigi-projektet

YritysDigi-projektet inrättats i samband med tillsättandet av ett program för främjande av digitalisering, och projektgruppen tillsattes den 3 september 2020.

Kontaktinformation

konsultativ tjänsteman
Marjukka Saarijärvi
Tfn 02955 30208
marjukka.saarijarvi(at)gov.fi