Digitalt stöd och modellen för digitalt stöd

Det digitala stödet är viktigt för att alla ska garanteras möjlighet att använda digitala offentliga tjänster. Digital ärendehantering underlättar vardagen – du kan uträtta ärenden var och när som helst.

Definitionen av digitalt stöd

Digitalt stöd är det användarstöd i anslutning till digitala myndighetsbesök, tjänster och smartenheter som syftar till att hjälpa kunden att använda smartenheter och sköta ärenden självständigt och säkert samt att förstå de allmänna principerna för digitala tjänster.

Det finns många typer av digitalt stöd. Det kan bestå av:

  • närstöd (till exempel e-servicepunkter, gruppstöd och stöd i hemmet)
  • distansstöd (till exempel chatt, telefon- eller videostöd)
  • utbildning (till exempel via online-utbildningar, medborgarinstitut och videon)

Karta för digitalt stöd

Många aktörer erbjuder digitalt stöd, till exempel myndigheters gemensamma servicepunkter, bibliotek, organisationer och medborgarinstitut samt myndigheter och företag. SeniorSurf-verksamheten vid Centralförbundet för de gamlas väl har publicerat en kartapplikation som visar många ställen runt om i Finland där det ges digitalt stöd.

Verksamhetsmodellen för digitalt stöd erbjuder kunder hjälp

Verksamhetsmodellen för digitalt stöd beskriver hur tillgången till digitalt stöd kan ordnas i landet för att hjälpa de personer som inte kan eller förmår använda digitala tjänster. Verksamhetsmodellen utvecklades inom projektet AUTA vars mandatperiod var 1.7.2016-29.12.2017.

Verksamhetsmodellen har utarbetats av flera aktörer och genom ett intensivt samarbete. Den är flexibel, formas jämsides med samhällets digitala utveckling och tar i beaktande förändringar i såväl behovet av digitalt stöd som i de olika formerna av digitalt stöd. Utvecklandet av digistöd så som det är beskrivet i verksamhetsmodellen startar med regionala pilotförsök. Även befolkningsregistercentralens uppdrag inleds.    

De olika rollerna för verksamhetsmodellen för digitalt stöd:

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska erbjuda stöd till dem som tillhandahåller digitalt stöd och utveckla det digitala stödet nationellt. Rollen innefattar bland annat att erbjuda utbildningar för dem som tillhandahåller digitalt stöd och att kartlägga god praxis kring digitalt stöd. Målet är att på detta vis göra det stöd som erbjuds runt om i landet mer enhetligt och högklassigt.
  • Landskapen har rollen som regional samordnare och utvecklare av det digitala stödet. Landskapet ska bedöma det regionala behovet av digitalt stöd och bilda ett regionalt nätverk för dem som tillhandahåller digitalt stöd. Med detta vill man säkerställa att det digitala stödet är tillgängligt och lätt att hitta, och att de regionala särdragen beaktas.
  • Bägge aktörerna ska med tanke på den fortsatta utvecklingen samla in och sammanställa information om genomförandet och användningen av det digitala stödet.
  • Finansministeriet vidareutvecklar den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd, styr Befolkningsregistercentralens verksamhet när det gäller att verkställa det digitala stödet och ansvarar för kommande ändringar i lagstiftningen.

Kontaktinformation
specialsakkunnig
Olli Kuusisto
Tfn 02955 30462
olli.kuusisto(at)gov.fi