Effektiv upphandling

Det är möjligt att uppnå betydliga inbesparingar genom att utveckla förfarandena för upphandling av tjänster och varor.

Då partnerskap utvecklas skapar man även möjligheter att utnyttja den kompetens och de möjligheter som finns på marknaden för att utveckla tjänster.

Upphandlingsverksamheten är en viktig del av kommunens strategiska beslutsfattande. Det är viktigt att den kopplas till övrig planering och rapportering av ekonomin och verksamheten. För att garantera en långsiktig planmässighet kan man utarbeta upphandlings- och servicestrategier samt upphandlingsprogram.

Utvecklandet av den operativa upphandlingen förutsätter tillräckliga resurser och ett starkt kunnande av upphandling, konkurrensutsättning och avtal. Det är i synnerhet skäl att utveckla beställning och upphandling av tjänster. Upphandlingen av tjänster som är innovativa och utgår från behov förutsätter mångsidigt kunnande och hantering av både ekonomiska och juridiska risker.

Upphandlingarnas sammanställning i ändamålsenliga helheter medför besparingar. Upphandlingarna kan sammanställas genom att centralisera kommunens egna upphandlingar, utnyttja det regionala samarbetet och använda upphandlingsavtal som KL-Kuntahankinnat Oy centralt konkurrensutsatt.

Användningen av servicesedlar kan vara ett sätt att förbättra kundernas valmöjligheter. Vid utvecklandet av servicesedelverksamheten är det viktigt att se till att kommunen har tydliga anvisningar för användningen av servicesedlar och att även serviceproducenterna känner till dessa. Verksamheten förutsätter en transparent produktifiering och prissättning. Därtill betonas betydelsen av servicestyrning och övervakning.

Produktifieringen och prissättningen stöder även i allmänhet planeringen av resursernas användning. Produktifieringen av tjänster innebär att kostnaderna för deras produktion räknas samman på ett enhetligt sätt och att verksamheten och innehållet i produkterna definieras. Kostnadsuppgifterna behövs vid planeringen, styrningen och ledningen av tjänsterna.