Etablering av det digitala stödet

Finansministeriet har beviljat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1,8 miljoner euro för utveckling och pilottestning av en riksomfattande verksamhetsmodell för digitalt stöd år 2022. Avsikten är att modellen etableras. Finansieringen beviljades ur programmet för främjande av digitalisering, där ett av målen är att få det digitala stödet tillgängligt i hela landet och att utveckla det så att det även betjänar dem som bedriver näringsverksamhet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar i fortsättningen för utvecklingen av det digitala stödet och det nätverkssamarbete och samarbete med intressentgrupper som förenar det omfattande aktörsfältet. I utvecklingen av det digitala stödet beaktar man både medborgarnas och näringsutövarnas olika behov av digitalt stöd. 

Finansieringen gör det möjligt att kartlägga behovet av digitalt stöd och utveckla det utifrån kundernas behov

Det digitala stödet utvecklas och digitala färdigheter främjas i samarbete mellan flera aktörer. Verksamhetsmodellen för digitalt stöd kommer även i fortsättningen att basera sig på riksomfattande nätverks- och intressentsamarbete och på tjänster för digitalt stöd som tillhandahålls på lokal nivå. Rollerna för dem som tillhandahåller digitalt stöd kommer att förbli oförändrade i den nya verksamhetsmodellen. Den finansiering som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får riktas till beredningen av en permanent verksamhetsmodell för digitalt stöd i samarbete med finansministeriet. Modellen ska träda i kraft 2023. 

Digitala stödet utvecklar individers och sammanslutningars digitala färdigheter

Det digitala stödet hör till regeringsprogrammets åtgärder för att främja likabehandling, och målet med dem med är att stärka enskilda personers och samfunds delaktighet i samhället. De digitala stödtjänsterna hjälper i användningen av digitala tjänster och apparater och de stöder utvecklingen av individers och sammanslutningars digitala färdigheter. Utvecklingen av digitala färdigheter sänker också tröskeln för att ta till sig och ta i bruk nya e-tjänster.

Finansministeriet har sedan 2018 beviljat statsunderstöd till landskapsförbundens regionala projekt för digitalt stöd. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ansvarat för den riksomfattande utvecklingen av det digitala stödet. Landskapsförbundens nuvarande statsunderstödsprojekt för digitalt stöd avslutades i slutet av oktober 2021, och den riksomfattande utvecklingen av det digitala stödet överfördes i sin helhet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer:

Kontaktinformation 
specialsakkunnig
Olli Kuusisto
Tfn 02955 30462
olli.kuusisto(at)gov.fi