EU-budgeten

EU-budgeten består av EU:s inkomster och utgifter. Europeiska utvecklingsfonden och Europeiska investeringsbanken utgör undantag eftersom de finansieras med direkta finansieringsandelar från medlemsländerna.

EU-budgeten är ganska liten i förhållande till områdets bruttonationalprodukt och storleken på medlemsländernas offentliga ekonomi. Unionens betalningsbemyndiganden uppgick t.ex. år 2011 till 1,01 procent av unionens bruttonationalprodukt.

Rådet och parlamentet är jämbördiga utövare av budgetmakt. Kommissionen lägger fram ett budgetförslag, som rådet och parlamentet tar ställning till.

Rådets ståndpunkt om varje års budget bereds i rådets ständiga budgetkommitté. Beslut om ståndpunkten fattas i Ekonfinrådet, som behandlar budgetärenden och består av medlemsstaternas finans-, ekonomi-, europa- eller budgetministrar. I budgetfrågor ska rådet i regel ha medlemsländernas kvalificerade majoritet bakom sig för en gemensam ståndpunkt. Medlemsstaternas gemensamma ståndpunkter bereds under ledning av det aktuella ordförandelandet.

Ifall rådet och parlamentet förblir oeniga, kommer en gemensam förlikningskommitté att sammanträda. Förlikningskommittén består av företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Kommittén ska hjälpa att söka samförstånd om hela budgeten

EU:s principer och politikområden fastställs i grundfördraget, till vilket medlemsländerna bundit sig när de gått med i EU EU:s största utgiftsposter är jordbruksstödet samt regional- och strukturpolitiken.

Kommissionen genomför budgeten i samarbete med medlemsländerna. Reglerna för utarbetande och genomförande av EU-budgeten fastställs i budgetförordningen.

Unionens allmänna budget

Kommissionens budgetdirektorat

Budgetförordningen

Kontaktinformation

Budgetråd
Seija Kivinen
tfn 02955 30236
seija.kivinen(at)gov.fi