FI SV EN

Program och teman – EU-ordförandeskap 2019

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet. Finland offentliggjorde sitt program för EU-ordförandeskapet den 26 juni.

Ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering

Europas ekonomi växer fortsättningsvis, men tillväxten är långsammare än tidigare. Den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och välfärden utmanas bland annat av spänningar i den internationella handeln, av omvälvningar i arbetslivet, av den tekniska omvälvningen och av befolkningens åldrande. 

Målet är ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering. Den inre marknaden, den regelbaserade frihandeln och ett aktuellt högklassigt regelverk säkerställer EU:s gemensamma konkurrenskraft. EU behöver en övergripande långsiktig strategi som främjar hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Fokus ska ligga på att övergripande utnyttja forskning, utveckling och innovation samt digitalisering. Genom att främja kompetens och utbildning, regional och social rättvisa samt jämställdhet skapar EU hållbar tillväxt och välfärd för sina medborgare. Samtidigt ska medborgarnas möjligheter att delta i samhället, att arbeta och att utveckla sitt kunnande främjas. Det måste särskilt satsas på ungas delaktighet och sysselsättning. Vi har inte råd att förlora en hel generation.

Förutsättningarna för tillväxt och välfärd är följande: 

  • en övergripande inre marknad
  • välfärd och kompetens
  • en ambitiös, öppen och regelbaserad handelspolitik
  • en inkluderande ekonomisk union.

På sikt ska målet vara att utveckla EU till världens konkurrenskraftigaste koldioxidsnåla ekonomi med den bästa sociala inkluderingen.

En inkluderande ekonomisk union

En hållbar ekonomisk tillväxt förutsätter att EU vidtar målmedvetna åtgärder för att skapa en hållbarare kapitalmarknad, en färdigställd bankunion och fungerande mekanismer för lösning av kriser. EU måste också ha en öppnare samordning av den ekonomiska politiken. Det faktiska ansvaret för den ekonomiska politiken har dock respektive medlemsland.

Europa ska nu och under de kommande åren satsa på att utveckla tekniska innovationer och att bromsa klimatförändringarna. Endast en sund banksektor kan finansiera behövliga investeringar. Därför är det nödvändigt att målmedvetet minska banksektorns risker. 

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att   

  • ambitiöst arbeta för att färdigställa bankunionen och att fortsätta diskussionerna om bland annat minskningen av risker, tillsynsbehandlingen av statslån och den gemensamma insättningsgarantin
  • stärka den gemensamma ekonomiska och monetära unionen genom att främja riskspridning på kapitalmarknaden och sålunda stöda den ekonomiska och monetära unionens hållbarhet och resiliens
  • främja hållbar och grön finansiering som en del av EU:s klimatåtgärder
  • undanröja aggressiv skatteplanering, motarbeta kringgående av skatt och minska skadlig skattekonkurrens
  • motarbeta penningtvätt och finansiering av terrorism genom att se till att de som har tillsyn över bankerna har tillräckliga befogenheter.

Under Finlands EU-ordförandeskap fortsätter också diskussionerna om att skapa ett nytt budgetinstrument för euroområdet och att stärka Europeiska stabilitetsmekanismen samt diskussionerna om beskattningen av den digitala ekonomin.

Ytterligare information:

Program och teman

Digitalisering, datasäkerhet och informationspolitik 

Hållbar finansiering: hållbarhetsklassificering i investeringsprocessen

Gräsrotsfinansiering över gränserna: ökade finansieringsmöjligheter för företag

Energibeskattning som stöder klimatarbetet

Gemensamma insatser för motverkande av hybridhot