Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den bygger på starkare samordning av den ekonomiska politiken. Målet är smart och hållbar tillväxt för alla.  Europeiska rådet – EU:s toppmöte – antog Europa 2020-strategin i juni 2010 som efterföljare till Lissabonstrategin.

EU har fastställt fem överordnade mål i Europa 2020-strategin. Dessa försöker medlemsländerna uppnå senast 2020.

1. Ökad sysselsättning

75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete. Större deltagande av unga, äldre och oerfarna arbetstagare i arbetslivet eftersträvet. Legala invandrare ska bli mera delaktiga i samhället.

2. Främja forskning och utveckling

3 % av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling.

3. Bekämpning av klimatförändringar
Växthusgasutsläppen minskas i enlighet med tidigare beslut.

4. Satsning på utbildning
Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %. Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha avslutad högre utbildning eller motsvarande.

5. Fattigdomsminskning och social delaktighet

Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska minska med minst 20 miljoner.

Medlemsländerna har fastställt sina nationella mål utifrån dessa överordnade mål.  I Finland har regeringens linje varit att strategins nationella åtgärder genomförs inom ramen för det gällande rambeslutet.

Finlands mål är följande:

  • 78 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete.
  • 4 % av BNP ska investeras i forskning och utveckling.
  • 42 % av 30-34-åringarna ska ha avlagt högskoleexamen. Skolavhopparnas andel minskas till 8 procent.
  • Antalet personer som riskerar fattigdom eller utslagning ska minska med 150 000
  • EU:s energi- och klimatmål uppnås

Statsminister Jyrki Katainens regering fastställde målen 2011.

Finlands mål överstiger EU:s överordnade mål eftersom detta är nödvändigt med tanke på den offentliga ekonomins hållbarhet. En hållbar ekonomisk tillväxt möjliggör finansiering av offentliga tjänster och förmåner när de stora årskullarna har gått i pension.

I april lämnar alla medlemsstater sitt nationella reformprogram, Europa 2020, till EU. Programmet beskriver hur medlemslandet tänker uppnå de nationella målen.

Kommissionen bedömer i februari medlemstaternas ekonomiska läget och uppfyllelsen av föregående årets rekommendationer och ger i maj medlemsländerna policyrekommendationer. Rådet fastställer slutliga rekommendationer i juli. Rekommendationernas mål är att säkerställa att varje medlemsland har en stabil offentlig ekonomi och att de uppnår Europa 2020-målen. Rekommendationerna bör beaktas i det nationella beslutsfattandet.

Europa 2020 i Finland

Kontaktinformation

Finansråd
Laura Vartia
Tfn 02955 30228
laura.vartia(at)gov.fi

Konsultativ tjänsteman
Antti Kekäläinen
Tfn 02955 30386
antti.kekalainen(at)gov.fi