Expertstöd

Genom att erbjuda expertstöd till kommuner samt statliga ämbetsverk och inrättningar främjade man nationella digitaliseringsmål och svarade på kommuners och myndigheters utmaningar med främjande av digitaliseringen. Målet var att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och kundorienteringen hos befintliga eller nya digitala tjänster. Expertstödet var en sakkunnigpool från vilken kommuner och myndigheter fick tillgång till avgiftsfri expertis. Experterna var till exempel tjänstedesigner, experter på förändringsledarskap eller användbarhetsexperter.

Expertstöd söktes 2021 och 2022. Expertstödet genomfördes som utmaningsprojekt och under 2022 också genom arbetet för kommunernas digitaliseringsfärdplan, Kuntien DigiTiekartta. 

Expertstödet finansierades med finansministeriets digitaliseringsprogram. Expertstödet utvecklade i samarbete mellan finansministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kommunförbundet tog del också i arbetet med kommunernas digitaliseringsfärdplan.

I början av 2023 publiceras e-Oppiva-utbildning om expertstödets verksamhetmodell och lärdomar.

Genomförandet av expertstöd

Utmaningsprojekt

I pilotprojektet för expertstöd som genomfördes 2021 och fyra utmaningsprojekt testades hur man på bästa sätt kan erbjuda expertstöd till kommuner och myndigheter. Finansministeriet bestämde i januari 2022 att fortsätta verksamheten utifrån bra erfarenheter och resultat från pilotprojektet. År 2022 genomfördes fem utmaningsprojekt utifrån vårens ansökan.

Stödet har särskilt riktats till små aktörer som har identifierat ett förändringsbehov som har att göra med ett klart behov av digitalisering.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnade under sommaren och hösten 2022 en avgiftsfri serie webbseminarier om expertstödet, Asiantuntijatuen aamukahvit. Under webbinarierna behandlades utvecklingen av människoorienterade offentliga digitala system samt erfarenheter och lärdomar från pågående utmaningsprojekt.

Teman för expertstödets utmaningsprojekt 2022:

  1. Kunder – smidiga tjänster och samarbete. Förstå kundens livssituationer och behov. Utveckla fungerande tjänster och samarbetsformer mellan kommunerna, välfärdsområdena, staten och andra aktörer.
  2. Organisationer och nätverk – att inleda förändring. Förstå de grundläggande orsakerna till problemen, identifiera behovet av förändring och skapa en plan för att inleda den. Utveckla processer, ny praxis och verksamhetsmodeller.
  3. Lösningar – utnyttjande av nationella gemensamma tjänster. Förstå möjligheterna och svårigheterna i utvecklingen av tjänsterna. Utnyttja gemensamma lösningar, i synnerhet beakta Suomi.fi-kvalitetsverktygen, Suomi.fi-meddelanden och Suomi.fi-fullmakter.

De fem utmaningsprojekt som genomfördes 2022 var:

Ett stort antal intressentgrupper deltog i projektarbetet och i valideringen av resultaten.

Kommunernas digitaliseringsfärdplan

Med hjälp av digitaliseringsfärdplanen man ville stärka kommunernas ledning av digitaliseringen. Kommuners förmågor och utmaningar i fråga om digitalisering varierar, så målet var att öka helhetsförståelsen både inom kommuner och bland dem som bidrar till digitalisering av den offentliga förvaltningen. Digitaliseringsfärdplanen genomfördes i samarbete mellan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Kommunförbundet.

Målet med färdplansarbetet var att

  • konkretisera den digitala kompassens innehåll inom delområdet Offentliga tjänster ur kommunernas synvinkel
  • identifiera gemensamma centrala uppgifter och åtgärder genom vilka man når den digitala kompassens mål före 2030 och hur de nationella riktlinjerna för digitaliseringen är kopplade till dem.

Som en del av arbetet var målet åckso identifiera och sammanställda kommunernas behov inför nästa regeringsprogram.

I genomförandet av digitaliseringsfärdplanen deltog 40 kommuner av olika storlek.

Resultaten av kommunernas samarbete kring digitaliseringfärdplanen (på finska)

Mer information:

Det avslutande evenemanget av expertstödet ordnades den 15 december 2022
Videoupptagning från evenemanget (på finska)

Expertstöd som främjar digitalisering till kommunerna och ämbetsverken 2022

Pressmeddelande den 13 december: Expertstödet går parallelt med ämbetsverken och kommunerna vid utvecklingen av digitala tjänster

Finansministeriets pressmeddelande den 3 juni 2022: Fem projekt har beviljats expertstöd som främjar digitalisering

Finansministeriets pressmeddelande den 9 februari 2022: Digitaliseringsfrämjande expertstöd till kommuner och ämbetsverk får fortsättning

Kontaktuppgifter

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman,
finansministeriet, informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen/OffICT, Digitalisering 0295 530 208 [email protected]