Expertstöd

Genom att erbjuda expertstöd till kommuner samt statliga ämbetsverk och inrättningar främjar man nationella digitaliseringsmål och svarar på kommuners och myndigheters utmaningar med främjande av digitaliseringen. Målet är att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och kundorienteringen hos befintliga eller nya digitala tjänster. Expertstödet är en sakkunnigpool från vilken kommuner och myndigheter kan få tillgång till avgiftsfri expertis. Experterna kan till exempel vara tjänstedesigner, experter på förändringsledarskap eller användbarhetsexperter.

Expertstöd har kunnat sökas 2021 och 2022. Expertstödet genomförs som utmaningsprojekt och under 2022 också genom arbetet för kommunernas digitaliseringsfärdplan, Kuntien DigiTiekartta. 

Expertstödet finansieras med finansministeriets digitaliseringsprogram. Expertstödet utvecklas i samarbete mellan finansministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kommunförbundet deltar också i arbetet med kommunernas digitaliseringsfärdplan.

Genomförandet av expertstöd

Utmaningsprojekt

I pilotprojektet för expertstöd som genomfördes 2021 och fyra utmaningsprojekt testades hur man på bästa sätt kan erbjuda expertstöd till kommuner och myndigheter. Finansministeriet bestämde i januari 2022 att fortsätta verksamheten utifrån bra erfarenheter och resultat från pilotprojektet.

Stödet har särskilt riktats till små aktörer som har identifierat ett förändringsbehov som har att göra med ett klart behov av digitalisering.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar under sommaren och hösten 2022 en avgiftsfri serie webbseminarier om expertstödet, Asiantuntijatuen aamukahvit. Under webbinarierna behandlas utvecklingen av människoorienterade offentliga digitala system samt erfarenheter och lärdomar från pågående utmaningsprojekt.

Läs mera om webbinarierna (på finska)  

Teman för expertstödets utmaningsprojekt 2022:

  1. Kunder – smidiga tjänster och samarbete. Förstå kundens livssituationer och behov. Utveckla fungerande tjänster och samarbetsformer mellan kommunerna, välfärdsområdena, staten och andra aktörer.
  2. Organisationer och nätverk – att inleda förändring. Förstå de grundläggande orsakerna till problemen, identifiera behovet av förändring och skapa en plan för att inleda den. Utveckla processer, ny praxis och verksamhetsmodeller.
  3. Lösningar – utnyttjande av nationella gemensamma tjänster. Förstå möjligheterna och svårigheterna i utvecklingen av tjänsterna. Utnyttja gemensamma lösningar, i synnerhet beakta Suomi.fi-kvalitetsverktygen, Suomi.fi-meddelanden och Suomi.fi-fullmakter.

Du kan följa med hur projekten framskrider på följande webbsidor: 

Framskridandet av expertstödets projekt (på finska)
Expertstöd på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsida

Kommunernas digitaliseringsfärdplan

Med hjälp av digitaliseringsfärdplanen stärks kommunernas ledning av digitaliseringen. Kommuners förmågor och utmaningar i fråga om digitalisering varierar, så målet är att öka helhetsförståelsen både inom kommuner och bland dem som bidrar till digitalisering av den offentliga förvaltningen. Digitaliseringsfärdplanen genomförs i samarbete mellan finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Kommunförbundet.

Målet med färdplansarbetet är att

  • konkretisera den digitala kompassens innehåll inom delområdet Offentliga tjänster ur kommunernas synvinkel
  • identifiera gemensamma centrala uppgifter och åtgärder genom vilka man når den digitala kompassens mål före 2030 och hur de nationella riktlinjerna för digitaliseringen är kopplade till dem.

Även kommunernas behov identifieras och sammanställs inför nästa regeringsprogram som en del av arbetet.

Du kan följa framskridandet med digikompassen på Digitaliseringsbyråns projektsida

Det här händer framöver

  • En digital färdplan för att stödja öppenheten i arbetet ska utgöra en plattform där man kan följa hur arbetet framskrider (länk till plattformen finns på denna webbplats).
  • Avslutande evenemanget för expertstöd ordnas den 15 december 2022 kl. 9–12. Mer in-formation om evenemanget senare på hösten.

Mer information

Kontaktuppgifter

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman,
finansministeriet, informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen/OffICT, Digitalisering 0295 530 208 [email protected]

Tanna Rantanen, sakkunnig, finansministeriet, informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen/OffICT, 
0295 530 039 [email protected]