FI SV

Fondmarknaden

Grundläggande reglering av gemensamma investeringar i form av fonder finns lagen om placeringsfonder (48/1999) och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). Bestämmelserna kompletteras på nationell nivå av lagen om fastighetsfonder (1173/1997) samt på EU-nivå av flera förordningar och direktiv.

Placeringsfonder (UCITS)

Genom lagen om placeringsfonder har Finland genomfört fondföretagsdirektivet 2009/65/EG (UCITS), som ska skapa lika förutsättningar för konkurrens bland fondföretag i EES-staterna samt garantera ett effektivt och enhetligt skydd för fondandelsägare. Den centrala utgångspunkten är att skydda icke-professionella investerare. Bland de senaste årens förändringar kan fondbolagens möjlighet att förvalta fonder i andra EES-stater än i sin hemstat anses som den mest betydande. Tillstånd för detta ges av den behöriga myndigheten i fondens hemstat, i Finland Finansinspektionen.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Regleringen av finansmarknaden utvidgades väsentligt 2014 då direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2011/61/EU (AIFMD) sattes i kraft. Regleringen av finansmarknaden har utvidgats till förvaltare av andra fonder än sådana som avses i fondföretagsdirektivet. Målet med direktivet är att skapa en inre marknad för förvaltare av alternativa investeringsfonder och ett enhetligt ramverk för reglering av och tillsyn över deras verksamhet inom unionen. AIFM-direktivet har verkställts genom lagen om förvaltare av alternativa fonder, lagen om ändring av lagen om placeringsfonder (163/2014) och lagen om ändring av lagen om fastighetsfonder (164/2014) samt andra lagstiftningsändringar om anknyter till dessa, och som trätt i kraft den 15 mars 2014. Lagarna kompletteras genom finansministeriets förordningar och statsrådets förordning vilka utfärdats med stöd av dem.

I anslutning till AIMF-direktivet har man även utfärdat Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder (venture capital) (EU 345/2013, EuVECA) och förordningen om europeiska fonder för socialt företagande (EU 346/2013, EuSEF)

Penningmarknadsfonder

Kommissionen utgav den 4 september 2013 sitt förslag till förordning om penningmarknadsfonder (COM(2013) 615 final, EuMMF). De i förordningen avsedda företagen för kollektiva besparingar kan vara placeringsfonder eller i AIFM-direktivet avsedda alternativa investeringsfonder. Penningmarknadsfondförordningen är ett led i kommissionens mål att reglera skuggbankverksamheten. Förslaget behandlas vidare i rådets arbetsgrupp.

Finansministeriets pressmeddelande 17.10.2013 (165/2013): "Regeringens skrivelser till riksdagen om tillkännagivandet om skuggbanker och förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder"

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europarlamentets och rådets förordning (penningmarknadsfonder (U-brev) EuMMF U 70/2013 rd

Långsiktiga investeringsfonder

Kommissionen utfärdade den 26 juni 2013 sitt förslag till en förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (COM(2013) 462 final, ELTIF). Rådets samarbetsgrupp har uppnått en allmän uppfattning om förslaget den 20 juni 2014 och Coreper den 26 juni 2014.

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (europeiska långsiktiga investeringsfonder) (U-brev) ELTIF U 56/2013 rd

Direktivet 2014/91/EU om ändring av investeringsfonddirektivet

Den 28 augusti 2014 publicerades i EU:s offentliga tidning direktivet om ändring av investeringsfonddirektivet när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner 2014/91/EU (UCITS V), som ska implementeras nationellt senast den 18 mars 2016. Fondbolag som före den 18 mars 2016 utnämnt ett förvaringsinstitut som inte uppfyller direktivets krav till förvaringsinstitut, ska före den 18 mars 2018 utnämna ett institut som uppfyller kraven i fråga.

Finansministeriet har berett ett förslag till de ändringar i den nationella lagstiftningen som behövs för att genomföra direktivet. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen har utfärdats den 4 februari 2016 (RP 3/2016 rd). De föreslagna lagarna trädde i kraft den 18 mars 2016.

Finansinspektionen - Placeringsfondsverksamheten

Finansinspektionen -  Reglering av alternativa investeringsfonder – AIFMD

Europeiska kommissionen (webbsidan är på engelska)

ESMA (webbsidan är på engelska)
 

Kontaktpersoner för webbsidan: Paula Kirppu

[email protected]