Förhindrande av penningtvätt på finansmarknaden

Med penningtvätt avses verksamhet som avses i 32 kap. 6–10 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

Den mellanstatliga arbetsgruppen FATF (Financial Action Task Force), verksam under organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, bedriver internationellt samarbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetsgruppen utvecklar och utfärdar rekommendationer och följer upp genomförandet av dem i medlemsländerna genom årliga enkäter och regelbundna landspecifika utvärderingar.

Finland har varit medlem av FATF sedan 1991. FATF har publicerat 40 rekommendationer mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan 1990. FATF:s medlemsländer har förbundit sig politiskt till att iaktta rekommendationerna. Rekommendationerna reviderades i sin helhet 2012, och sedan dess har enstaka preciseringar gjorts.

Den nyaste utvärderingen av Finland blev färdig våren 2019. Utvärderingen publicerades den 16 april 2019. Den första uppföljningsrapporten om utvärderingen av Finland ska behandlas vid FATF i juni 2020.

Inom Europeiska unionen fastställs åtgärder som förhindrar att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism i penningtvättsdirektivet. Det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet antogs 2015, och det ändrades 2018 genom det femte penningtvättsdirektivet. Bestämmelser om förhindrande av penningtvätt finns också i EU:s s.k. förordning om information om betalaren.

Finansministeriet deltar i Europeiska kommissionens expertgrupp för frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing). Expertgruppen sammanträder flera gånger om året och behandlar aktuella frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom genomförandet av lagstiftning, marknadsfenomen och internationellt samarbete.

Lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism innehåller bestämmelser om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, den främjar avslöjande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism och den effektiviserar spårning och återtagande av brottsvinningar. Lagstiftningen grundar sig på penningtvättsdirektivet och FATF:s gällande rekommendationer.

Finansministeriet ansvarar för beredningen av lagen om förhindrande av penningtvätt. Finansministeriet och inrikesministeriet är de nationella myndigheter som samordnar den nationella bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansministeriet ansvarar för bedömningen av riskerna för penningtvätt och inrikesministeriet för bedömningen av riskerna för finansiering av terrorism.

De myndigheter som övervakar rapporteringsskyldiga som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt är Finansinspektionen, Polisstyrelsen när det är fråga om penningspelverksamhet på fastlandet, Patent- och registerstyrelsen när det är fråga om revisorer, och regionförvaltningsverket när det gäller övriga rapporteringsskyldiga. Advokatföreningen övervakar dessutom advokater.

Inrikesministeriet ansvarar för beredningen av lagen om centralen för utredning av penningtvätt. Centralen för utredning av penningtvätt finns i anslutning till Centralkriminalpolisen. Skyddspolisens uppgift är att förebygga och bekämpa de allvarligaste hoten mot den nationella säkerheten, inklusive terrorism.

Med penningtvätt avses verksamhet som innebär att medel med ett brottsligt eller olagligt ursprung överförs via lagliga betalningssystem i syfte att dölja medlens faktiska natur, ursprung eller ägare. Med finansiering av terrorism avses anskaffning eller insamling av medel med lagligt eller olagligt ursprung för användning av medlen i terroristiskt syfte.

Kontaktperson:  Jaana Vehmaskoski

[email protected]

Mer information:

Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

FATF

Fjärde penningtvättsdirektivet

Andra betalningen om information om betalaren

Promemoria från arbetsgruppen för förnyandet av penningtvättlagstiftningen (på finska, lagförslag på svenska)

Europeiska banktillsynsmyndighetens rapporter

Basels banktillsynskommitté

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar