Förhindrande av penningtvätt på finansmarknaden

Med penningtvätt avses verksamhet som avses i 32 kap. 6–10 § i strafflagen (39/1889).

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Myndighetssamarbete

Under OECD arbetar en mellanstatlig insatsgrupp FATF (Financial Action Task Force) mot den internationella penningtvätt och finansiering av terrorism. Gruppen utarbetar och ger rekommendationer samt följer upp genomförandet i medlemsländerna genom årliga enkäter och landgranskningar.

Finland har varit FATF-medlem sedan 1991. Uppföljningsrapporten från den senaste granskningen av Finland godkändes 2013.

Finansministeriet deltar i Europarådets expertgrupp för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing). Den sammanträder cirka fyra gånger om året. Expertgruppen behandlar aktuella lagstiftningsprojekt, marknadsfenomen och internationellt samarbete.

Inrikesministeriet är nationell koordinator av det samarbete mellan myndigheter som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).

Reglering

Ansvarig myndighet är centralen för utredning av penningtvätt. Den verkar i anslutning till Centralkriminalpolisen.

Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism bygger på det gällande direktivet om penningtvätt och FATF:s rekommendationer från 2004.

Sedan 1990 har FATF gett ut 40 rekommendationer om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF:s medlemsstater har gjort politiska utfästelser om iakttagande av rekommendationerna,  som senast omarbetades 2012.

Fjärde penningtvättdirektivet och andra förordningen om information om betalaren

Europeiska kommissionen utgav i februari 2013 ett förslag till ändring av penningtvättdirektivet (fjärde penningtvättdirektivet) och till en ny förordning om överföring av medel (förordningen om information om betalaren).  Förslagen baserar sig på FATF:s nya rekommendationer om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Europaparlamentet och rådet utfärdade den 20 maj 2015 färde penningtvättdirektivet och en andra förordning om information om betalaren.  Medlemsländerna ska senast den 26 juni 2017 sätta i kraft de nationella bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktivet.

De viktigaste förändringarna i fjärde penningtvättdirektivet:

 • bestämmelserna som gäller underhållet av information om faktiska ägare 
 • harmonisering av minimikraven i sanktionssystemet
 • framhävning av den riskbaserade metoden
 • medlemsländernas skyldighet att göra en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism
 • utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla slags penningspel så att avvikelser motiveras skilt
 • minskning av tröskelvärdet för personer som handlar med varor
 • inkludering av skattebrott i tillämpningsområdet som förbrott till penningtvätt
 • utvidgning av begreppet personer i politiskt utsatt ställning, och
 • effektivisering av myndighetssamarbetet.

Syftet med andra förordningen om information om betalaren är att säkerställa att de internationella standarder för bekämpning av penningtvätt samt finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen som FATF antog 2012, och framför allt FATF:s rekommendation 16 om elektroniska överföringar samt den reviderade tolkningsnoten om dess genomförande, genomförs på ett enhetligt sätt i hela unionen.

Finansministeriet tillsatte den 19 december 2014 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att bereda förslag till en ny lag om bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt till andra nödvändiga lagar. Arbetsgruppspromemorian utgavs och sändes på remiss den 12 november 2015.

Förslag till ändring av det fjärde penningtvättdirektivet

Europeiska kommissionen lade den 5 juli 2016 fram ett lagstiftningsförslag om ändring av det fjärde penningtvättdirektivet (COM(2016) 450 final). Förslaget hänför sig till den handlingsplan för bekämpning av finansiering av terrorism som kommissionen publicerade i februari i år.

Syftet med förslaget är att genom lagstiftningsåtgärder svara på det förändrade och ökade terrorismhotet i Europa, dock med undvikande av onödiga begränsningar i betalningssystem och verksamheten på den finansiella marknaden.

De viktigaste förslagen:

 • de som tillhandahåller överlåtelsetjänster för virtuella valutor och virtuella plånbokstjänster ska omfattas av tillämpningsområdet för penningtvättdirektivet, då de måste känna och identifiera kunden samt underrätta finansunderrättelseenheterna om misstänkta transaktioner,
 • användningen av anonyma prepaidkort begränsas genom att gränsen för undantag i fråga om kundkontroll sänks från 250 euro till 150 euro,
 • finansunderrättelseenheternas befogenheter effektiviseras särskilt i fråga om rätten att få information,
 • det inrättas bank- och betalkontoregister eller elektroniska datasöksystem,
 • EU:s gemensamma ståndpunkt i förhållande till högriskstater utanför EES stärks,
 • insynen i fråga om uppgifter om företags ägare och verkliga huvudmän ökas och interoperabiliteten för nationella register garanteras.

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska ha införlivat lagstiftningen senast den 1 januari 2017.

Statrådets skrivelse om lagstiftningsförslaget överlämnades till riksdagen den 25 augusti 2016 (U 39/2016 rd).

Kontakperson för webbsidan: Armi Taipale

fornamn.efternamn@vm.fi

 

Läs mera

Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

FATF

Fjärde penningtvättsdirektivet

Andra betalningen om information om betalaren

Promemoria från arbetsgruppen för förnyandet av penningtvättlagstiftningen (på finska, lagförslag på svenska)

Europeiska banktillsynsmyndighetens rapporter

Basels banktillsynskommitté

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar