EN FI SV

Öppen förvaltning

Finansministeriet har tillsammans med andra ministerier, ämbetsverk och kommuner som mål att öka öppenheten inom den offentliga förvaltningens verksamhet och att göra informationen tillgängligare. Öppen förvaltning och information motverkar korruption och säkerställer medborgarnas och medborgarorganisationernas möjligheter att delta i utvecklandet av samhället.

Handlingsplanen för öppen förvaltning 2015-2017

***

Gemensamma principer för öppen förvaltning

MEDBORGARENS RÄTTIGHETER • Vi stärker medborgarnas rätt till information samt delaktighet i utvecklingen av gemensamma lösningar och tjänster.
Vi informerar om ärenden som är under beredning redan i ett tidigt skede så att medborgarna verkligen har möjlighet att påverka lösningen.

ÖPPENHET • Vi tillhandahåller information om förvaltningens verksamhet och gör förvaltningens datalager tillgängliga på ett
jämlikt sätt. Informationen är lättillgänglig och lättanvänd.

ANSVAR • Vi ser till att medborgarnas åsikter beaktas i de olika skedena av beredning och verkställande. Vi informerar
tydligt i förväg om de olika skedena, målen och begränsningarna när det gäller samråd och delaktighet.
Vi ser till att den information som tillhandahålls är korrekt och aktuell.

OMFATTNING • Vi erbjuder alla medborgare möjlighet att delta i beredning och utveckling av ärenden. Vi använder såväl olika
traditionella tillvägagångssätt som elektroniska kanaler för delaktighet och tillhandahållande av information.

SAMORDNING • Vi bereder ärenden tillsammans med olika aktörer inom förvaltningen så att vi kan undvika överlappningar,
motsättningar och splittring i beredningen.

RESURSER • Vi skapar en organisationskultur med en öppen förvaltning där vi har tillräcklig kompetens och resurser för en
öppen beredning med hjälp av elektroniska och traditionella metoder.

UTVÄRDERING OCH KONTINUERLIG UTVECKLING • Vi utvärderar regelbundet verkställandet av en öppen förvaltning och utnyttjar utvärderingarna vid planering av
utvecklingsåtgärder. Vi har lyckats när medborgarna kan vara övertygade om att de har blivit hörda.

***

III handlingsplanen för öppen förvaltning

Verkställande av öppna förvaltningens tredje handlingsplan för åren 2017-2019 börjar 1.7.2017.

III handlingsplanen för öppen förvaltning 2017-2019

 

Handbok öppen förtvaltning

Att höra barn och unga

Alla faktakortet att höra barn och unga


1. Rättslig bakgrund - barns och ungas delaktighet


2. Metoder för delaktighet – Grupper


3. Metoder för delaktighet – Individer och familjer


4. Nivåer i barns och ungas delaktighet


5. Olika behov hos deltagarna


6. Bedömning av konsekvenserna för barn


7. Bedömning av konsekvenserna för barn (process)


8. Klarspråk och visualisering


9. Delaktighet i rätt tid och information


10. Kvalitet och utvärdering av delaktighet


Nätpublicering av information

11 Nätpublicering av uppgifter om mottagare av forskningsanslag och stipendier

 

***

Webbaserad brainstorming för äldre

Vid webbidékläckningen efterfrågas åsikter om boendet, tjänsterna, tillgången till information, intressen och arbete samt planeringen och beslutsfattandet. Materialet är på finska.
Meddelandet 4.4.2016

***

Partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning: Finlands självutvärderingsrapport

 

I denna självutvärdering granskas bakgrunden till Finlands deltagande i partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (Open Government Partnership), processen för utarbetandet av ett nationellt handlingsprogram, verkställandet av handlingsprogrammet, resultaten hittills, de viktigaste utma-ningarna och de fortsatta åtgärderna.

***

Öppen förvaltning – tillställning i Jakobstad 5.-6.5.2014

Finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund arrangerade tillsammans eftermiddagen den 5.5 och förmiddagen den 6.5 en Öppen förvaltning – tillställning i Jakobstad.

Det genomgående temat för öppen förvaltning är att främja medborgarnas delaktighet.

***

Finland godkändes till partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning

Finland godkändes 23.4.2013 till det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (Open Government Partnership, OGP) vid ett möte för partnerskapsprogrammets styrgrupp i London, där Finlands handlingsplan för öppen förvaltning presenterades. Samtidigt förband sig Finland vid OGP:s deklaration.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling godkände planen den 14 mars 2013. I handlingsplanen förbinder sig den offentliga förvaltningen att agera ännu öppnare, att göra förvaltningsspråket klarare, öppna datalagren inom förvaltningen och öka medborgarnas möjligheter till deltagande.

Ministeriernas kanslichefer och Finlands Kommunförbund har avtalat om gemensamma principer för främjande av öppenheten inom förvaltningen.

***

Finland har beslutat att ansluta sig till Open Government Partnership-initiativet, som inleddes i samband med FN:s generalförsamling i New York den 20.9.2011. Målen för det globala OGP-initiativet är att utveckla en mer transparent, effektiv och redovisningsskyldig förvaltning. Syftet är att utveckla växelverkan mellan förvaltning och medborgare samt främja medborgarnas delaktighet. Initiativet strävar till konkreta åtaganden av de medverkande länderna gällande transparens, medborgarnas delaktighet, motverkande av korruption samt utnyttjande av ny teknologi.

Finland uppfyller alla lagstiftningskriterier som krävs för att ansluta sig till initiativet. Finland måste även godkänna Open Government Partnership-deklarationen samt sammanställa ett nationellt handlingsprogram för att förverkliga målen. Handlingsprogrammet utarbetas i samverkan med både medborgare och medborgarorganisationer. Den officiella anslutningen kan ske i samband med OGP:s följande årsmöte i april 2013.

Finansministeriet tillsätter ett samarbetsprojekt för att bereda utkastet av det nationella handlingsprogrammet samt för att höra och föra dialog med medborgare och medborgarorganisationer i beredningen av programmet.

För tillfället hör redan 70 länder till Open Government Partnership-initiativet, inklusive de andra nordiska länderna samt Estland. OGP leds av en styrningsgrupp, som består av representanter för förvaltningar och medborgarorganisationer

Mera information

Finland godkändes till partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning


Ministerarbetsgrupp godkände Finlands handlingsplan för öppen förvaltning


Medborgarna med i beredningen av handlingsprogrammet för öppen förvaltning


Open Government Partnership


OGP: Finland


Kontaktinformation

Projektets ordförande
Finansråd
Katju Holkeri
tfn 02955 30087

Projektets sekreterare
Konsultativ tjänsteman
Johanna Nurmi
tfn 02955 30171

Konsultativ tjänsteman
Arja Terho
thn 02955 30235
[email protected]