Remissbehandling
Nya bestämmelser om intäkter från värdestegring ska förhindra skatteflykt och aggressiv skatteplanering i samband med utflyttning

15.8.2022 10.28
FM
I samband med budgetförhandlingarna hösten 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att det ska införas en värdestegringsskatt i syfte att bekämpa skatteflykt och stärka de offentliga finanserna. Genom värdestegringsskatten utvidgas Finlands beskattningsrätt till att omfatta sådan värdestegring av egendom som uppkommit medan en person bott i Finland och som realiseras när egendomen överlåts medan personen bor utomlands. Finansministeriet begär utlåtanden om lagförslaget senast den 12 september.

Remissbehandling
Nytt skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet

12.8.2022 15.04
FM
Finland har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030. Ett nytt skatteincitament är avsett att komplettera de direkta stöden till forsknings- och utvecklingsverksamhet. Finansministeriet begär utlåtanden om lagstiftningen om det nya skatteincitamentet senast den 12 september.

Arbetsgrupp ska kartlägga åtgärder för att påverka det höga elpriset

12.8.2022 10.12
FM
Finansminister Annika Saarikko har tillsatt en arbetsgrupp som inför budgetförhandlingarna hösten 2022 ska kartlägga olika åtgärder som kan inverka på elprisets utveckling och följderna därav.

Susanna Huovinen utnämndes till understatssekreterare för förvaltningspolitik

11.8.2022 13.36
FM
Susanna Huovinen.
Bild: Petteri Kivimäki
Statsrådet har utnämnt magister i samhällsvetenskaper Susanna Huovinen till understatssekreterare för förvaltningspolitik vid finansministeriet. Huovinen är för närvarande verksamhetsledare för Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

Budgetförslaget
Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023 har publicerats

5.8.2022 10.05
FM
Budget2023.
Det slutliga beloppet av utgifterna i budgetförslaget är cirka 79,5 miljarder euro. Förslaget har ett underskott på cirka 6,3 miljarder euro. Upplåningen minskar med cirka 2,5 miljarder euro från vad som budgeterats för 2022.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister