Alternativ till framtidens kommunpolitik

Vid budgetmanglingen hösten 2020 fattades det ett beslut om att inleda kommunernas framtidsarbete. Uppgiften var att bereda flera alternativa åtgärdshelheter inom kommunpolitiken för politiskt beslutsfattande. 

Målet är att skapa en sådan kommunpolitik att kommunerna också i framtiden har goda förutsättningar att ordna tjänster, främja invånarnas välfärd och säkerställa en hållbar grund för den kommunala ekonomin. 

Åtgärdsförslagen bildar helheter som tar i beaktande bland annat följande teman:

  • hållbar balans mellan kommunernas finansieringsbas och uppgifter,
  • kommunernas roll och självstyrelse, 
  • kommunernas verksamhetssätt, samarbete och kommunstrukturen samt 
  • den statliga styrningen av kommunerna i sina olika former.

Resultat av arbetet

Förslagen bereddes i så omfattande samarbete som möjligt

Ett av målen med arbetet var att väcka diskussion om kommunalpolitiken, föra en öppen diskussion, öka dialogen ur olika synvinklar och stärka samförståndet om utgångspunkterna för och behoven av att utveckla kommunalpolitiken. 

En arbetsgrupp och dess två beredningssektioner svarade för beredningen av åtgärdsalternativen. 

Varför inleddes beredningen?

Kommunerna i Finland varierar stort såväl till storleken som till omständigheterna och befolkningsstrukturen. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat på 2000-talet i synnerhet till följd av förändringar i befolkningsstrukturen. Befolkningens stigande medelålder, urbaniseringen och den sjunkande nativiteten påverkar kraftigt såväl kommunernas ekonomiska bärkraft som kommunernas förutsättningar att ordna lagstadgade tjänster för sina invånare nu och i framtiden.

Förändringarna i omvärlden och kommunernas differentiering medför ett behov av att överväga långsiktiga helhetsbetonade lösningar som påverkar kommunernas framtid och genom vilka man kan trygga kommunernas förutsättningar att ordna tjänster och främja invånarnas välfärd utifrån en hållbar kommunalekonomi också under de kommande åren.

Ta kontakt

Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530122  


Ville-Veikko Ahonen, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530066