Genomförande av riskhantering

Om det till stöd för ledningen finns en utnämnd person som samordnar och utvecklar arbetet, underlättar det genomförandet av riskhanteringen i praktiken. Det samma gäller en samordnings- eller stödgrupp som är sammansatt av personer som genomgripande känner till ämbetsverkets olika delområden. Uppgifterna kan variera från ämbetsverk till ämbetsverk, beroende på det sätt man genomför riskhanteringen. Medlemmarna behöver inte vara experter på riskhantering. Uppgiften kan överlåtas till en redan existerande grupp till vars uppgifter stödjande av riskhantering på ett naturligt sätt anknyter. På så sätt sköts riskhanteringen i all verksamhet vid ämbetsverket.

Riskhanteringen ska omspänna hela verksamheten. Systematisk riskhantering är viktigt när omständigheterna förändras och i synnerhet när det sker inom projekt. Riskhantering ska inte enbart begränsas till projektförvaltning, utan även gälla eventuella nya risker som ingår i det slutresultat man strävar efter. Förfarandena, instrumenten och rapporteringen bör också inom projekten vara enhetliga med den riskhantering som gäller ämbetsverkets verksamhet.

Riskhanteringen genomförs i praktiken i enlighet med ämbetsverkets rikshanteringsprocess. I kapitel 7 i modellen för riskhanteringspolitik kan man läsa om processen och i bilaga 4 finns en beskrivning.