FI SV

Handel med finansiella instrument, investeringstjänster och skydd for investerare

Skydd för investerare

Bankkunder och investerare skyddas genom regleringen av finansmarknaden.  Exempel på detta inom bankverksamhet är systemen för insättningsgaranti och ersättning till investerare samt säkra och fungerande betalningssystem. När det gäller värdepappersmarknaden finns det en strikt reglering av att investerare får och har tillgång till korrekta och tillräckliga uppgifter. Tillhandahållare av investeringstjänster ska ge kunden tillräcklig information när investeringsprodukter erbjuds. Banker och värdepappersföretag ska följa tillsynsmyndigheternas anvisningar samt även i övrigt god bank- eller marknadssed gentemot sina kunder.

Investeringstjänster

Investeringstjänster, tillhandahållande av dem och värdepappersföretag regleras i lagen om investeringstjänster (747/2012). För tillhandahållande av tjänsterna behövs en koncession. Kreditinstitut och fondbolag får dock tillhandahålla investeringstjänster inom sin koncession för verksamhet som kreditinstitut/fondbolag.

Handel med finansiella instrument och tillhandahållande av investeringstjänster (MiFID II)

Det kommer nya bestämmelser för handel med finansiella instrument och tillhandahållande av investeringstjänster när det omarbetade s.k. MiFID II -direktivet antas.  Målet är att öka investerarskyddet och marknadens transparens.

MiFID II-översynen inkluderar främst direktivet om investeringstjänster och EU-förordningen som reglerar marknadens struktur (MiFIR). Målet är att öka handelns transparens, effektivitet och stabilitet i fråga om alla finansiella instrument.

Syftet är att flytta största möjliga del av handeln till organiserade marknadsplatser i stället för OTC-handel.

En viktig omstrukturering är att OTF, den tredje multilaterala handelsplattformen, skapas vid sidan av MTF-marknadsplatserna. OTF-marknaden ska vara en flexibel marknadsplats för flera typer av finansiella instrument, t.ex. obligationer och standardiserade derivat.

Investerarskyddet förbättras när kraven på organisering av värdepappersföretagens verksamhet skärps. Provisioner eller incitament mellan olika tillhandahållare av investeringsprodukter begränsas inom oberoende investeringsrådgivning och kapitalförvaltning. Detta medför betydande förändringar i utbudet av investeringsprodukter i Finland.             

Finansinspektionen – nationell tillsynsmyndighet för finansmarknaden

Finansinspektionen har tillsyn över i Finland verksamma kreditinstitut och värdepappersföretag samt fondbolag och försäkringsbolag. Bestämmelser om tillsyn över dessa finns i första hand i berörda lagar. Bestämmelser om Finansinspektion som myndighet, t.ex. dess uppgifter och befogenheter finns i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (Priip-produkter)

EU-förordningen Nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP-produkter) utfärdades hösten 2014. Förordningen tillämpas från och med den 31 december 2016.

Syftet med förordningen är att förenhetliga regleringen av faktabladen för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare. Investeringsfonder, alternativa fonder, strukturerade insättningar, strukturerade obligationer samt investeringsbundna försäkringar ska med mera betraktas som PRIIP-produkter. Förordningen förpliktar utvecklarna av PRIIP-produkter som erbjuds åt icke-professionella investerare att utarbeta ett kort, lättbegripligt och formbundet faktablad som ska underlätta jämförandet av produkterna och tillgången till information som behövs till stöd för investeringsbeslutet.

Finansministeriet tillsatte den 31 mars 2015 arbetsgruppen VM038:00/2015 för beredningen av sådana justeringar av den nationella lagstiftning som föranleds av verkställandet av förordningen. Arbetsgruppen skulle dessutom precisera förordningens tillämpningsområde i fråga om investeringsbundna försäkringsprodukter, och inom ramen för den nationella prövningsrätten förtydliga behovet av att utvidga förordningens tillämpningsområde till att omfatta andra motsvarande produkter, vilkas återköpsvärde bundits till de underliggande tillgångarnas värdeutveckling.

Arbetsgruppen slutförde sitt arbete före tidsfristen den 31 oktober 2015 och utgav en promemoria om den nationella tillämpningen. Promemorian innehåller ett utkast till en regeringsproposition om nödvändig lagstiftningsändringar. Arbetsgruppen rekommenderar inte att det nationella tillämpningsområdet skulle utvidgas utöver vad som anges i förordningen, och föreslår ändringar till lagen om Finansinspektionen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sju utlåtanden om förslaget lämnades in inom den utsatta tiden, dvs. före 2.2.2016.

förordningen på finska
förordningen på engelska

Kontaktpersoner för webbsidan: Janne Häyrynen, Paula Kirppu

[email protected]