Kund- och investerarskydd

Finansmarknadslagstiftningen skyddar investerare och kunder hos banker, värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa fonder på flera olika sätt. Som exempel kan nämnas systemen för insättningsgaranti och ersättning till investerare samt säkra och fungerande betalningssystem. Värdepappersmarknaden regleras strikt när det gäller investerares tillgång till korrekta och tillräckliga uppgifter. Icke-professionella investerare som erbjuds paketerade investeringsprodukter (till exempel placeringsfonder, alternativa fonder och fondanknutna försäkringsprodukter) ska dessutom ges ett koncist och lättbegripligt faktablad om basfakta, där man sammanfattat de viktigaste investeringsuppgifterna.

Tillhandahållarna av investeringstjänster ska iaktta kraven om kundkontroll och utlämnande av tillräckliga uppgifter då de erbjuder sina investeringsprodukter. Banker och värdepappersföretag ska dessutom följa Finansinspektionens anvisningar och även i övrigt god bank- eller marknadssed gentemot sina kunder.

Kontaktpersoner för webbsidan: Janne Häyrynen, Paula Kirppu

[email protected]