IKT-projekthantering

Statsförvaltningens IKT-utvecklingsprojekt utvärderas och uppföljs i enlighet med gemensamma förfaringssätt. Förfaringssätten består av projektutvärderingar och utlåtanden samt projektuppföljning med hjälp av ett projektportföljsverktyg.

  • Utvecklingsprojekt som inkluderar IKT-utveckling till ett belopp över 1 miljon euro genomgår en utvärdering med hjälp av den så kallade analysramen.
  • För utvecklingsprojekt som gör anspråk på över 5 miljoner euro ska man begära finansministeriets utlåtande i beredningsskedet i enlighet med informationsförvaltningslagen (634/2011) och statsrådets förordning (1249/2014) som preciserar den.

Statsförvaltningens gemensamma IKT-projektfortföljsverktyg möjliggör centraliserad uppföljning av IKT-projekt under hela projektets gång, allt från beredningsskedet till uppföljningen av nyttor efter att projektet slutförts. Avsikten med verksamhetsmodellen är att skapa transparens, att identifiera eventuella överlappningar samt att fästa uppmärksamhet vid förverkligandet av de nyttor som eftersträvas med projektet.

Mer information:

Jenni Karpus, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530249