Information om finansiering och program inom EU:s återhämtningsinstrument

I juli tog Europeiska rådet beslut om ett stort finansieringspaket för att möta konsekvenserna av coronapandemin. Återhämtningsinstrumentet (Next Generation EU) omfattar 750 miljarder euro i finansiering till medlemsländerna, varav 390 miljarder är bidrag och 360 miljarder lån.

Återhämtningsinstrumentet

Återhämtningsinstrumentet omfattar 750 miljarder euro i finansiering. Instrumentet indelas i sju program av vilka faciliteten för återhämtning och resiliens är det största.

Bild: Europeiska unionens råd

Återhämtningsinstrumentet består av flera finansiella instrument och program inom EU, varav det största är faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF omfattar över 670 miljarder euro i finansiering (bidrag och lån). EU-kommissionen uppskattar att Finlands andel av bidrag är dryga 2 miljarder euro till gängse pris. Enligt prisnivån 2018 kommer Finlands maximala andel att vara 1,9 miljarder euro. Finland uppfyller RRF-målen genom programmet för hållbar tillväxt. 

För att få finansiering från faciliteten ska medlemsländerna lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens, som omfattar en reform- och investeringsagenda för 2021–2023 (mer information om kraven på beredningen av planen). Reformer och investeringsprojekt som ingår i planen ska motsvara de landsspecifika rekommendationerna för den europeiska planeringsterminen (se rekommendationerna för Finland 2020). Som stöd för beredningen har man inrättat en samordningsgrupp som leds av finansministeriet och som har till uppgift att administrera EU:s återhämtningsinstrument som helhet samt stödja utarbetandet av återhämtnings- och resiliensplanen. 

EU:s återhämtningsinstrument omfattar även andra EU-program och instrument: finansiering till strukturfonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden), fonden för en rättvis omställning, landsbygdsutveckling samt InvestEU-, Horisont Europa- och RescEU-insatserna. Eftersom varje program har sin egen beredningsprocess, tidsplan och ansvarig är det viktigt att programmen och instrumenten samordnas med beredningen och åtgärderna inom faciliteten för återhämtning och resiliens. 

Finansiering i återhämtningsinstrumentet (Next Generat-ion EU) på EU-nivå

Miljoner euro (i 2018 års priser)

Inre marknad, innovation, digitalisering
Horisont Europa
InvestEU

10 600
5000
5600

Sammanhållning, resiliens och värden
Sammanhållningsfonderna (ERUF, ESF+, SF, REACT-EU)
Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF)
RRF-bidrag
RRF-lån
RescEU
Hälsoprogrammet

721 900
47 500
672 500
312 500
360 000
1900
-
Naturresurser och miljö
Första pelaren (direktstöd och marknadsutgifter)
Andra pelaren (landsbygdsutveckling)
Fonden för en rättvis omställning
17 500
-
7500
10 000
Migration och gränsförvaltning
Asyl- och migrationsfonden
Fonden för integrerad gränsförvaltning
-
-
-
Säkerhet och försvar -
Grannskap och övriga världen -
EU:s allmänna förvaltning -
Totalt 750 000

EU-finansieringen till Finland

EU-finansieringens slutliga belopp klarnar för Finlands del sommaren 2022, eftersom det påverkas av den ekonomiska utvecklingen 2020 och 2021.

Den ekonomiska utvecklingen påverkar uppskattningarna av Finlands återhämtningsfinansiering från EU (pressmeddelande 22.1.2021)

Uppdaterad uppskattning av Finlands maximala återhämtningsandel (januari 2021)
Uppskattade andelarna, 2018 års prisnivå     euro
Återhämtningsinstrumentet sammanlagt ca 2,7 miljarder
Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) ca 1,9 miljarder
Fonden för rättvis omställning 241 miljoner
Utveckling av landsbygden 195 miljoner
ReactEU-programmet för sammanhållningspolitiken 160 miljoner
EU:s civilskyddsmekanism RescEU ca 43 miljoner
Horisont Europa ca 110 miljoner

Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF)

 • Beredningsansvarig: finansministeriet
 • Samordningsgrupp för administrering av EU:s återhämtningspaket och stöd för utarbetandet av återhämtnings- och resiliensplanen
 • Tidsplan: preliminär plan före utgången av 2020, slutgiltigt till kommissionen senast i april 2021. Samrådsmöten i september-oktober 2020, redogörelse om EU:s återhämtningsinstrument till riksdagen i oktober 2020. Finansieringen binds till 2021–2023 på EU-nivå och ska användas före utgången av 2026.
 • Användning av stödet: Reformer och investeringar som finansieras via instrumentet ska svara mot de utmaningar och landsspecifika rekommendationer som fastställs i den europeiska planeringsterminen, i synnerhet när det gäller den gröna och digitala omställningen. Här ska man bl.a. analysera de planerade reformernas och investeringarnas stimulerande effekt på ekonomins tillväxtpotential och hur de stärker sysselsättningen och motståndskraften samt minskar krisens konsekvenser. I planen anges en tidsplan för projekten samt mål för reformerna och investeringarna. Bidragen utbetalas efter uppfyllda delmål.

REACT EU-tilläggsfinansiering för strukturfondsprogram (ERUF och ESF) under programperioden 2014–2020

 • Beredningsansvarig: arbets- och näringsministeriet
 • Beredningsorgan: Uppföljningskommittén för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020
 • Tidsplan: en programändring bereds under hösten 2020 med målet att lämna in den till kommissionen för behandling så fort ändringarna av förordningen har antagits (preliminär uppskattning: början av 2021). Finansieringen binds till 2021 och 2022 och ska användas före utgången av 2023.
 • Användning av stödet: Insatser för att åtgärda skadorna av COVID-19-krisen eller förbereda en grön, digital och flexibel återhämtning i ekonomin. I programmet för innevarande period skapas ett särskilt insatsområde som innehåller dessa åtgärder.

Fonden för en rättvis omställning

 • Beredningsansvarig: arbets- och näringsministeriet
 • Tidsplan: fonden för en rättvis omställning administreras inom samma program som ERUF- och ESF-fonderna. Beredningen av programmets innehåll sker hösten 2020 inom arbetsgruppen Koheesio 2021+. Målet är att programutkastet färdigställs före utgången av 2020. Det är möjligt att åtgärderna i fonden för en rättvis omställning inkluderas i programmet senare genom ett programänd-ringsförfarande.  
 • Användning av stödet: Målet med åtgärderna i fonden är att mildra de negativa effekterna av klimatomställning genom stöd till de regioner och arbetstagare som påverkas mest av omställningen. Åtgärder som stöds via JTF-fonden lindrar effekten av omställningen genom finansiering för en mångsidigare och modernare lokal ekonomi och mildring av de negativa effekterna på sysselsättningen.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Landsbygdsfonden)

 • Beredningsansvarig: jord- och skogsbruksministeriet
 • Beredningsorgan: I fråga om stimulansåtgärderna uppföljningskommittén för landsbygdsprogrammet (2014−2020). Ändringen presenteras för uppföljningskommittén i december 2020. Finansieringen för programperioden 2021–2027 allokeras till en ny strategiplan för den gemensamma jordbrukspolitiken som bereds separat. 
 • Tidsplan: I fråga om stimulansmedlen lämnas en programändring till kommissionen i januari 2021. Stimulansfinansieringen antas ske 2021 och 2022.  
 • Användning av stödet: Medlemslandet fastställer stimulansbehoven och föreslår metoder bland landsbygdsprogrammets alternativ. Åtgärderna är beskrivna i landsbygdsprogrammet, och betoningen ligger på grön ekonomi (länkar till strategierna Från jord till bord och Biologisk mångfald), digitalisering och socioekonomisk hållbarhet.

InvestEU, Horisont Europa, RescEU

 • Program som administreras och bereds av kommissionen
 • Finansieringen grundar sig inte på en fördelning mellan medlemsländer utan på konkurrensutsättning av projekt
 • Programfinansieringen består av medel från såväl återhämtningsinstrumentet som budgetramen 2021–2027

Åtgärderna inom faciliteten för återhämtning och resiliens samordnas med program finansierade via återhämtningsinstrumentet och även med programmet för regional- och strukturpolitiken:

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden plus (ESF+) 

 • Beredningsansvarig: arbets- och näringsministeriet
 • Beredningsorgan: Arbetsgruppen Koheesio 2021+
 • Tidsplan: Beredningen av programmets innehåll sker hösten 2020 inom arbetsgruppen Koheesio 2021+. Målet är att programutkastet färdigställs före utgången av 2020. Fonderna ingår i samma program som fonden för en rättvis omställning. 
 • Användning av stödet: Programmet stöder forsknings- och innovationsförutsättningarna inkl. införandet av avancerad teknik, digitaliseringen och stärkandet av tillväxten och konkurrenskraften för små och medelstora företag. Dessutom främjas Finlands koldioxidneutralitetsmål, i synnerhet med tanke på energieffektivitet, klimatanpassning och övergång till en cirkulär ekonomi. Även de lokala investeringarna i infrastruktur för att förbättra tillgängligheten i Östra och Norra Finland ingår i det programutkast som ska lämnas till kommissionen. Programmet främjar även målet om ett socialare Europa bl.a. genom stöd till bättre integration i arbetslivet, livslångt lärande och aktiv inkludering.