Informationshanteringsnämndens uppgifter

Informationshanteringsnämnden.

Informationshanteringsnämnden främjar genomförandet av de förfaranden för informationshantering och informationssäkerhet som anges i informationshanteringslagen samt av kraven i informationshanteringslagen. Informationshanteringsnämnden är inte någon allmän myndighet för informationshantering, utan dess uppgifter hänför sig specifikt till informationshanteringslagen.

Informationshanteringsnämndens andra uppgift är att övervaka efterlevnaden av lagen om informationshantering. Se sidan om övervakningsuppgift.

Informationshanteringsnämnden tillsätts av statsrådet för fyra år åt gången.