Informationshanteringsnämndens uppgifter

Informationshanteringsnämnden.

Informationshanteringsnämnden främjar genomförandet av de förfaranden för informationshantering och informationssäkerhet som anges i informationshanteringslagen samt av kraven i informationshanteringslagen. Informationshanteringsnämnden är inte någon allmän myndighet för informationshantering, utan dess uppgifter hänför sig specifikt till informationshanteringslagen.

Informationshanteringsnämndens andra uppgift är att övervaka efterlevnaden av lagen om informationshantering vid statens ämbetsverk och inrättningar samt kommuner och samkommuner genom att bedöma:

  • uppfyllandet av kraven på organisering av informationshanteringen vid informationshanteringsenheterna,
  • utarbetandet och upprätthållande av informationshanteringsmodeller,
  • Utförandet av konsekvensbedömningar som gäller förändringar inom informationshanteringen,
  • omvandlingen av datamaterial till elektronisk form,
  • tillgången till informationsmaterial i maskinläsbar form,
  • användningen av tekniska gränssnitt,
  • användning av tittarförbindelser,
  • upprättandet och publiceringen av beskrivningar av handlingars offentlighet,
  • tillgodoseendet av kraven på ärendehantering och informationshantering i fråga om tjänster.

Begäran om utredning

Begäran om utredning skickades till de informationshanteringsnämndens utvalda informationshanteringsenheter på den 15 maj 2020. Enligt informationshanteringsnämndens plan förbedömningen ska nämnden år 2020 bedöma i vilken mån informationshanteringsenheternas ansvar för informationshanteringen, ordnandet av utbildning samt övervakningen har dokumenterats och genomförts. Andra informationshanteringsenheter kan också utnyttja frågorna att utveckla sin egen verksamhet. 

Begäran om utredning

 

Informationshanteringsnämnden tillsätts av statsrådet för fyra år åt gången.