Informationshanteringsnämndens övervakningsuppgift

Informationshanteringsnämndens andra uppgift är att övervaka efterlevnaden av lagen om informationshantering vid statens ämbetsverk och inrättningar samt kommuner och samkommuner genom att bedöma:

  • uppfyllandet av kraven på organisering av informationshanteringen vid informationshanteringsenheterna,
  • utarbetandet och upprätthållande av informationshanteringsmodeller,
  • Utförandet av konsekvensbedömningar som gäller förändringar inom informationshanteringen,
  • omvandlingen av datamaterial till elektronisk form,
  • tillgången till informationsmaterial i maskinläsbar form,
  • användningen av tekniska gränssnitt,
  • användning av tittarförbindelser,
  • upprättandet och publiceringen av beskrivningar av handlingars offentlighet,
  • tillgodoseendet av kraven på ärendehantering och informationshantering i fråga om tjänster.

Utvärderingsomgång 2020

Under sommaren 2020 genomförde informationshanteringsnämnden sin första utvärderingsomgång i fråga om genomförandet av bestämmelserna i informationshanteringslagen (906/2019). Syftet med lagen om informationshantering är att säkerställa enhetlig och högklassig hantering samt informationssäker behandling av myndigheters informationsmaterial.

Informationshanteringsnämnden utvärderade genomförandet av informationshanteringslagen för första gången

Sammanfattning av genomförandet av begäran om utredning och svaren 2020

Begäran om utredning
Begäran om utredning skickades till de informationshanteringsnämndens utvalda informationshanteringsenheter. Enligt informationshanteringsnämndens plan förbedömningen ska nämnden år 2020 bedöma i vilken mån informationshanteringsenheternas ansvar för informationshanteringen, ordnandet av utbildning samt övervakningen har dokumenterats och genomförts. Andra informationshanteringsenheter kan också utnyttja frågorna att utveckla sin egen verksamhet. 

Begäran om utredning