Inkomster, utgifter och överföring av medel

Inkomster

EU:s inkomster kallas för egna medel.  Beslut om kriterierna för EU-budgetens inkomster fattas av rådet. Beslutet om egna medel ska vara enhälligt och fastställas separat i alla medlemsstater. Summan av egna medel får utgöra högst 1,23 procent av medlemsstaternas sammanräknade BNP. I praktiken har summan som krävs för budgeten hamnat klart under den övre gränsen.

EU:s egna medel består av

  • avgifter för sockerproduktion
  • tull vid EU:s yttre gränser
  • avgifter enligt momsbasen
  • avgifter enligt BNP
  • diverse inkomster som böter och förskottsinnehållning för institutionernas anställda.

Avgifter enligt momsbasen och BNP uppbärs av medlemsstaterna.

EU-budgeten ska vara i balans. EU-budgeten kan inte ha underskott och det är inte möjligt att ta upp lån för att öka budgetutgifterna. Eventuellt budgetöverskott ska återföras till medlemsstaten.

Utgifter

Beslut om utgifterna i EU-budgeten fattas gemensamt av parlamentet och rådet i ett budgetförfarande. Utgifterna får dock inte överskrida den fleråriga budgetramens högsta gränser.

Överföring av medel mellan Finland och EU

Finland får EU-medel för gemensam jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling. Dessutom får Finland strukturpolitiska stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Dessutom styrs Finlands forskningsfinansiering av det sjätte ramprogrammet.

I EU-finansierade program och projekt krävs alltid också nationell finansiering (offentlig eller privat). Undantaget är den gemensamma jordbrukspolitiken.

Kontaktinformation

Budgetråd
Panu Kukkonen
tfn 02955 30134
panu.kukkonen(at)gov.fi