Inkomster, utgifter och överföring av medel

Inkomster

Europeiska unionens egna medel är inkomster som samlas in för att finansiera unionens budget. De hör till unionen med stöd av EU-lagstiftningen utan särskilda beslut av de nationella myndigheterna. Europeiska rådet, dvs. EU:s toppmöte, beslutar enhälligt om systemet för egna medel efter att ha hört Europaparlamentet. För att beslutet ska träda i kraft krävs godkännande av de nationella parlamenten.

Det nuvarande beslutet om egna medel trädde i kraft i början av juni 2021, och dess konsekvenser beaktades retroaktivt sedan ingången av 2021. Enligt beslutet består EU:s egna medel av

  • tullavgifter som tas ut vid EU:s yttre gränser
  • avgifter som baserar sig på mängden icke-materialutnyttjat plastförpackningsavfall
  • mervärdesskattebaserade avgifter
  • avgifter baserade på bruttonationalinkomsten
  • diverse inkomster, såsom böter och förskottsinnehållningar på anställda vid EU:s institutioner.

De egna medlen i EU:s budget inflyter huvudsakligen från medlemsstaternas nationella budgetar. Av de tullavgifter som medlemsstaterna tar ut intäktsförs 75 procent direkt till unionen och 25 procent kvarstår som uppbördsprovision till medlemsstaterna. Eftersom unionens budget måste vara i balans, täcker den på bruttonationalinkomsten baserade avgiften den finansieringsandel som blir kvar efter att andra inkomstkällor intäktsförts.

I det nuvarande beslutet om egna medel ingår också en fullmakt för Europeiska kommissionen att finansiera återhämtningsinstrumentet. Kommissionen får ta upp lån till ett belopp av 750 miljarder euro (2018 års priser) för att avhjälpa covidkrisen. Det belopp som samlas in som egna medel från medlemsstaterna får inte överstiga 1,40 procent av medlemsstaternas sammanräknade BNI. Maximibeloppet har dock temporärt ökats med 0,6 procentenheter för att täcka de skulder som föranleds av unionens upplåning till dess att inga av de skulder som hänför sig till återhämtningsinstrumentet kvarstår, men dock högst till utgången av 2058.

Utgifter

Beslut om utgifterna i EU-budgeten fattas av Europaparlamentet och EU-rådet vid det gemensamma budgetförfarandet. Utgifterna får emellertid inte överskrida de maximala beloppen i den fleråriga budgetramen.

Penningflödet mellan Finland och EU

EU:s budget inkluderar fonder med vars hjälp man genomför unionens olika riktlinjer. EU-budgetens utgifter till medlemsstaterna slussas huvudsakligen via dessa fonder. Medlemsländerna utarbetar målprogram som utgör grunden för enskilda projekt.

Finland får EU-medel för den gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdsutvecklingen. Dessutom får Finland strukturpolitiska stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Dessutom styr till exempel ramprogrammet Horisont Europa för forskning och innovation forskningsfinansiering till Finland.

EU-finansierade program och projekt kräver utöver unionsfinansiering också nationell offentlig eller privat finansiering. Den gemensamma jordbrukspolitiken utgör ett undantag.

Kontaktinformation

Budgetråd
Panu Kukkonen
tfn 02955 30134
panu.kukkonen(at)gov.fi