JHS-rekommendationerna

Standardiseringen av information genom JHS-projekt

Rationalisering av informationsförsörjningen på ett sätt som är förenligt med utvecklingsobjektets målsättningar och påskyndandet av informationsproduktionen kräver standardisering av information och informationsproduktion. Enhetliga standarder hjälper att förbättra informationens kvalitet, jämförbarhet och informationsproduktionens hastighet. Programmet fokuserar på standardisering av den ekonomiska informationen.

Grundandet av de nya landskapen och uppgifterna som överförs på dem tas i beaktande vid standariseringen av informationen, främst genom att begränsa produkterna till att i princip gälla de nya kommuner som inleder sin verksamhet 2019. Programrekommendationerna kan till allmänna delar utnyttjas även inom landskapen, ifall styrningen och uppföljningen av ekonomin baserar sig på affärsbokföring och styrningsmodellerna för kommunernas ekonomi.

Standardiseringen av informationen gör det möjligt att automatisera flera skeden inom informationsproduktionen, en nödvändig förutsättning för att påskynda utnyttjandet av information. Den viktigaste delen i standardiseringen av kostnadsuppgifterna är att de nödvändiga uppgifterna kan extraheras ur kommunernas eller samkommunernas informationssystem eller datalager automatiskt, snabbt och med så lite manuellt arbete som möjligt.

Standardiseringen av information med hjälp av JHS-projekt är en väsentlig del av förenhetligandet av information inom Kommuninformationsprogrammet. Ibruktagandet av dessa rekommendationer i kommunerna möjliggör interoperabel ekonomirapportering.

Kontoplan för kommuner och samkommuner

JHS-192, Kontoplanen för kommuner och samkommuner som publicerades den 2 september 2015. Denna rekommendation definierar kontoplanen för kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och balansenheter samt kommunala koncernbokslut, och användningen av den inklusive scheman för balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys.

Länk till rekommendationen

Kommuners och samkommuners serviceklassificering

JHS XXX, Kommuners och samkommuners serviceklassificering, beräknas bli färdig före utgången av 2016. Projektet för kommunernas serviceklassificering går ut på att skapa en entydig definition av kommuners och samkommuners servicebegrepp. Målet med serviceklassificeringen är att beskriva sådana tjänster som har ett samband med planeringen och utvärderingen av kommunernas verksamhet samt jämförandet av kommuner, och som kommunerna kan resursera i sin helhet.

Länk till sidan

Uppgifter om arbetsställen

JHS 195 Definitioner för arbetsställen och andra relaterade termer. Rekommendationen har publicerats den 14 oktober 2014 och den har bearbetats 17.12.2015. Denna rekommendation definierar innehållet i och användningsområdet för begreppet kommunalt arbetsställe. Dessutom definieras andra begrepp som har ett nära samband med begreppet arbetsställe.

Länk till sidan

Kommuners och samkommuners budget och budgetplan

JHS XXX, Kommuners och samkommuners budget och budgetplan. Rekommendationen blir färdig i slutet av 2016. Projektet producerar en definition av strukturen hos kommunernas budgetar och budgetplaner (på informationsstrukturnivå) samt anvisningar och rekommendationer åt kommunerna och samkommunerna för användningen av definitionen.

Länk till rekommendationen

Mätare för kommuners och samkommuners ekonomi och produktivitet

JHS XXX, Mätare för kommuners och samkommuners ekonomi och produktivitet. Rekommendationen blir färdig i slutet av 2016. Målet är att effektivisera och automatisera användningen av ekonomi- och produktivitetsuppgifter vid det statliga och kommunala beslutsfattandet samt att möjliggöra automatisk produktion av information åt beslutsfattarna. Enhetliga standarder underlättar enhetlig beskrivning av metoder och uppgifter som använts vid beräknandet av produktiviteten inom den kommunala ekonomin.

Länk till rekommendationen

Kommuners och samkommuners rapportering av ekonomiska uppgifter

JHS XXX Kommuners och samkommuners rapportering av ekonomiska uppgifter. Rekommendationen blir färdig i slutet av 2017. Syftet är att främja automatiseringen av kommuners och samkommuners ekonomiförvaltningsfunktioner, samt att främja öppenheten och användbarheten hos informationen i kommunerna och samkommunerna. Målet med beskrivningen, struktureringen och digitaliseringen av all information som har samband med kommuners och samkommuners rapportering av ekonomiska uppgifter av dem är att uppnå produktivitetsnyttor inom bokslutsprocesserna och verksamheten som utnyttjar denna information.

Länk till rekommendationen

XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner

JHS 194 XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner. Rekommendationen blev färdig i slutet av 2015. XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner är en gemensam standard som möjliggör automatiskt dataförmedling för olika externa rapporteringsbehov.

Länk till rekommendationen

Kostnadsberäkningsmodell för kommuner och samkommuner

Arbetet inleds hösten 2016